Охоронні пристрої та системи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.53
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: к.т.н., доц. Сторож Володимир Георгійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студенти повинні: - освоїти концепцію комплексного забезпечення безпеки об'єктів різної категорії з використанням охоронних пристроїв та систем; - знати принципи побудови та функціонування засобів виявлення, що використовуються в охоронних пристроях та системах, їх переваги та недоліки; - уміти здійснити вибір оптимального варіанту побудови системи охорони з використанням засобів виявлення, що базуються на різних фізичних принципах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - попередні: Основи теорії радіотехнічних систем, Аналогові електронні пристрої; - супутні : Проектування радіотехнічних систем, Системи та пристрої відображення та запису інформації.
Короткий зміст навчальної програми: Концепція забезпечення безпеки об'єктів. Категорії об'єктів. Модель порушника. Класифікація, фізичні принципи побудови та основні тактико-технічні характеристики засобів виявлення і їх застосування в охоронних пристроях та системах. Комбінування засобів виявлення для покращення технічних характеристик на основі сумісної обробки інформаційних сигналів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 30; Заліковий контроль: Контрольна робота – 70.
Рекомендована література: Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения: Учебное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 367 с • Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Ромака В.А. Комплексні системи санкціонованого доступу: навч. посіб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" .– Вид-во Львів. політехніки,2010 .– 212 с.– (іл.). • Р.Г. Джексон Новейшие датчики. Пер з англ. Під ред В.В. Лучинина. Техносфера М. 2007