Розподілені сервісні системи та cloud-технології

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.E.25
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н. Шпур Ольга Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання комунікації, процесів та іменування в розподілених сервісних системах. • Знання властивостей та вимог до розподілених сервісних систем. • Знання алгоритмів та моделей функціонування розподілених сервісних систем. • Знання моделей та основ надання Cloud-сервісів. • Вміння розробляти розподілені платформи та розподілені сервіси. • Здатність забезпечувати інформаційну безпеку розподілених систем. • Здатність забезпечувати надійність розподілених сервісних систем та якість Cloud-сервісів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Технології мереж мобільного зв’язку • Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж • Технології розробки програмних платформ кореквізити: • Проектування телекомунікаційних систем та мереж • Системи інформаційної безпеки • Системне програмування інфокомунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна присвячена вивченню основних технологій та методів побудови розподілених сервісних систем та Cloud-технологій. Студент повинен навчитися розгортати, експлуатувати та обслуговувати розподілені сервісні системи та Cloud-технології.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, тести (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен): письмова компонента (73%) та усна компонента (27%).
Рекомендована література: 1. Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen, "Distributed Systems: principles and paradigms" (2nd edition) 2. Coulouris et а1., Distributed Systems — Concepts and Design. 3. Chow and Johnson, Distributed Operating Systems and Algorithms 4. Mullender, Distributed Systems, 2nd ed. 5. Verissimo and Rodrigues, Distributed Systems for Systems Architects