Системи радіозв'язку та передавання інформації

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.E.71
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: д.т.н., професор Прудиус Іван Никифорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - принципи формування, передавання та приймання інформації; - принципи побудови систем радіозв’язку та передавання інформації; - види сигналів та їх застосування для переносу повідомлень в каналах зв’язку; - властивості поширення радіохвиль на радіорелейних, тропосферних та супутникових трасах; - методи боротьби із завадами та завмираннями сигналів на трасах передавання; - принципи та методи побудови радіорелейних, супутникових та тропосферних систем передавання; - сучасні цифрові технології забезпечення безпровідного зв’язку та передавання інформації. Вміти:- проектувати канали передавання аналогових та цифрових повідомлень в умовах впливу завад та особливостей поширення радіохвиль; - вести розрахунки основних параметрів та характеристик вузлів і систем радіозв’язку в цілому; - проводити експериментальні дослідження окремих вузлів радіосистем та процесів передавання повідомлень; - налаштувати систему передавання інформації на забезпечення оптимальної якості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - теорії кіл та сигналів; - поширення електромагнітних хвиль; - теорії антен та пристроїв НВЧ; - методів аналогової та цифрової обробки сигналів; - принципів формування та приймання радіосигналів.
Короткий зміст навчальної програми: Інформація та зв’язок як складові інфраструктури суспільства та його економічного розвитку. Принципи побудови систем зв’язку та передавання інформації і їх класифікація. Повідомлення та сигнали в радіосистемах передавання, основні характеристики . Види модуляції сигналів. Канали систем зв’язку, їх параметри. Особливості поширення радіохвиль на радіорелейних трасах поблизу Землі, на тропосферних та супутникових трасах. Антенні і фідерні пристрої систем радіозв’язку, їх параметри та характеристики. Типи антен для систем передавання інформації різного призначення. Завади і спотворення сигналів в аналогових і цифрових системах передавання інформації. Методи захисту і боротьби із завмираннями сигналів. Радіорелейні системи передавання інформації з частотним, часовим та комбінованими способами розділу каналів, їх структурні схеми. Тропосферні та іоносферні системи передавання інформації. Принципи побудови супутникових систем зв’язку. Орбіти і зони видимості, особливості передавання сигналів. Енергетичний розрахунок супутникових ліній зв’язку. Принципи побудови супутникових систем передавання інформації з багатостанційним доступом. Стандарти багатостанційного доступу DAMA, FDMA, TDMA, CDMA, GSM. Сучасні безпровідні системи радіозв’язку та інформаційно-комунікаційних технологій: локального застосування Wi-Fi зі стандартами 802.11, система DЕСТ, зонного застосування WIMAX зі стандартами 802.16, систем транкінкового зв’язку TETRA та інші. Еволюції безпровідних технологій для систем 3G і 4G.
Методи та критерії оцінювання: - поточний тестовий контроль, звіти з лабораторних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (екзамен)
Рекомендована література: 1. Конахович Г.Ф. Системи радіозв’язку: посібник / Г.Ф. Конахович . –Київ, 2004. – 312 с. 2. Системи телекомунікацій: навч.підручник /М.І. Мазурков, В.І. Правда, П.Ю. Баранов, І.М. Єрімічой та ін. – Одеса , 2005. – 288 с. 3. Пристрої цифрових систем стільникового зв’язку: посібник / А.П. Бондарєв, Б.А. Мандзій, С.В. Давіденко. – Львів, 2011. – 220 с. 4. Теорія сигналів: навч. підручник / М. Сумик, І. Прудиус, Р. Сумик.– Львів, 2008. – 231 с. 5. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития. / И.А. Гепко. В.Ф. Олейник, Ю.Д. Чайка и др. – Киев, 2009. – 671 с.

Системи радіозв'язку та передавання інформації (курсова робота)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.E.72
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: к.т.н., доц. Сторож Володимир Георгійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен уміти: - здійснити розрахунок і побудову профілів інтервалів радіорелейних ліній зв’язку з урахуванням атмосферної рефракції; - розрахувати запас на завмирання сигналу з урахуванням метеорологічних факторів; - здійснити вибір типу апаратури, яка забезпечить задані показники якості радіорелейної лінії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - попередні: сигнали та процеси в радіотехніці; електродинаміка та поширення радіохвиль; пристрої НВЧ й антени; методи генерування та формування сигналів; методи приймання та обробки сигналів - супутні: проектування радіотехнічних систем; телевізійні системи та пристрої відображення інформації.
Короткий зміст навчальної програми: - обґрунтування вибору висот встановлення антен на інтервалі радіорелейної лінії і з урахуванням атмосферної рефракції; - розрахунок запасу на завмирання сигналу; - розрахунок показників неготовності апаратури по якості та помилках; - обґрунтування остаточного вибору типу апаратури
Методи та критерії оцінювання: - підсумковий контроль : диференційований залік.
Рекомендована література: 1. ГОСТ Р 53363–2009 Цифровые радиорелейные лини. Показатели качества. Методы расчета. М.: Стандартинформ 2010.– 36 с 2. Системи телекомунікацій: навч.підручник /М.І. Мазурков, В.І. Правда, П.Ю. Баранов, І.М. Єрімічой та ін. – Одеса , 2005. – 288 с. 3. Пристрої цифрових систем стільникового зв’язку: посібник / А.П. Бондарєв, Б.А. Мандзій, С.В. Давіденко. – Львів, 2011. – 220 с. 4. Теорія сигналів: навч. підручник / М. Сумик, І. Прудиус, Р. Сумик.– Львів, 2008. – 231 с. 5. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития. / И.А. Гепко. В.Ф. Олейник, Ю.Д. Чайка и др. – Киев, 2009. – 671 с.