Технології мереж мобільного зв'язку

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.E.26
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н., Максимюк Тарас Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. знання теорій та методів проектування радіотехнічних та телекомунікаційних систем і мереж в обсязі, необхідному для розв'язування спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері професійної діяльності; 2. вміння застосовувати методологічний базис для проведення наукових досліджень в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій; 3. вміння застосовувати знання в галузі інформаційної безпеки радіотехнічних та телекомунікаційних систем та мереж для планування і застосування заходів, прийняття рішень із забезпечення захисту інформації та технічних систем у сфері професійної діяльності; 4. здатність застосовувати знання у сфері цивільного захисту у професійній діяльності з метою мінімізації впливу надзвичайних ситуацій на функціонування радіотехнічних та телекомунікаційних систем; 5. здатність володіти англійською мовою в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльності, написання наукових статей, читання та трактування міжнародних технічних стандартів; 6. знання технологій побудови та функціонування систем та мереж мобільного зв'язку 3-5 поколінь у обсязі, достатньому для їх розрахунку та планування; 7. знання основ побудови та функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку 4-5 поколінь у обсязі, достатньому для їх розрахунку та планування; 8. здатність до навчання протягом життя та постійного підвищення кваліфікації на робочому місці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Системи мобільного зв’язку Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Технології розробки програмних платформ 2. Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна призначена для засвоєння студентами методів, методик і засобів, призначених для планування і проектування коміркових мереж мобільного зв’язку четвертого та п’ятого покоління, а також засвоєнню ними навичок використання відповідних стандартів та іншої нормативної і фахової літератури, яка регламентує аспекти використання радіочастотного ресурсу, вимоги до електромагнітної сумісності та задані характеристики мережі мобільного зв’язку.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка розв’язку задач, захист задач, виконаних за індивідуальними варіантами завдань, проміжне тестування пройдених тем навчальної дисципліни, опитування студентів і робота біля дошки, написання рефератів за запропонованою тематикою. Захист лабораторних робіт з кількісним оцінюванням кожної роботи (згідно індивідуального варіанту завдання). Екзаменаційний контроль (письмова компонента – розширені відповіді на запитання та розв’язок задач, усна компонента – опитування за переліком питань, які підлягають вивченню і виносяться на семестровий контроль.
Рекомендована література: 1. Bhushan N. Network densification: the dominant theme for wireless evolution into 5G / N. Bhushan, Li Junyi, D. Malladi et al. // IEEE Communications Magazine.– USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014 – vol. 52, no. 2 – P.82-89. 2. Hoydis J. Massive MIMO: How Many Antennas Do We Need? / J. Hoydis, S. ten Brink, and M. Debbah // 49th Annual Allerton Conf. Commun., Control, and Computing – Sept. 2011 – P. 545–50 3. Damnjanovic A. A Survey on 3GPP Heterogeneous Networks / A. Damnjanovic, J. Montojo, Y. Wei et al. // IEEE Wireless Communications – USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011 – vol. 18 – no. 3 – P.10-21. 4. Annapureddy S. Coordinated Joint Transmission in WWAN / S. Annapureddy // IEEE Commun. Theory Wksp. – Cancun, Mexico, May 2010. 5. Weiss T. A. Spectrum pooling: An innovative strategy for the enhancement of spectrum efficiency / T. A. Weiss and F. K. Jondral // IEEE Commun. Mag, radio Communications Supplement, Mar. 2004 – vol. 42 – no. 3 – pp. S8–S14 6. C-RAN: The Road Towards Green RAN – White Paper, ver. 3.0 — China: China Mobile Research Institute, Oct. 2011. — 91 p. 7. Choi S.-H. Channel Estimations Using Extended Orthogonal Codes for AF Multiple-Relay Networks Over Frequency-Selective Fading Channels / S.-H. Choi, J.-S. Baek, J.-S. Han, and J.-S. Seo // IEEE Transactions on Vehicular Technology, January 2014 – vol. 63 – no. 1 – P.417-42 8. System and method for distributed input distributed output wireless communications / A. Forenza, R. W. Heath Jr, S. G. Perlman, R. Van der Laan and J. Speck – U.S. Patent No. 8,428,162. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, 2013. 9. Lee J.-H. Probabilistic Limited Feedback Precoding in MIMO Interference Channels / J.-H. Lee // IEEE Communications Letters ¬ December, 2012 — vol. 16 – no. 12 10. Insoo N. A Holistic View on Hyper-Dense Heterogeneous and Small Cell Networks / H. Insoo, S. Bongyong, S.S. Soliman // IEEE Communications MagazineUSA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013 – vol. 51 – no. 6 – P.20-27

Технології мереж мобільного зв'язку (курсовий проєкт)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.E.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н., Максимюк Тарас Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. знання теорій та методів проектування радіотехнічних та телекомунікаційних систем і мереж в обсязі, необхідному для розв'язування спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері професійної діяльності; 2. вміння застосовувати методологічний базис для проведення наукових досліджень в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій; 3. вміння застосовувати знання в галузі інформаційної безпеки радіотехнічних та телекомунікаційних систем та мереж для планування і застосування заходів, прийняття рішень із забезпечення захисту інформації та технічних систем у сфері професійної діяльності; 4. здатність застосовувати знання у сфері цивільного захисту у професійній діяльності з метою мінімізації впливу надзвичайних ситуацій на функціонування радіотехнічних та телекомунікаційних систем; 5. здатність володіти англійською мовою в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльності, написання наукових статей, читання та трактування міжнародних технічних стандартів; 6. знання технологій побудови та функціонування систем та мереж мобільного зв'язку 3-5 поколінь у обсязі, достатньому для їх розрахунку та планування; 7. знання основ побудови та функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку 4-5 поколінь у обсязі, достатньому для їх розрахунку та планування; 8. здатність до навчання протягом життя та постійного підвищення кваліфікації на робочому місці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Системи мобільного зв’язку Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Технології розробки програмних платформ 2. Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект призначений для практичного здобуття студентами вмінь і навичок використання методів, методик і засобів, призначених для планування і проектування мереж мобільного зв’язку стандартів четвертого та п’ятого покоління, а також засвоєнню ними навичок використання відповідних стандартів та іншої нормативної і фахової літератури, зокрема, англійською мовою, яка регламентує вимоги до виконання проектних робіт в галузі телекомунікаційних мереж.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсового проекту (курсової роботи) згідно з описом етапів виконання курсового проекту (курсової роботи). 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту (курсової роботи). Поточний контроль - 45 балів Перевірка тексту і графічної частини курсового проекту - 25 балів Захист курсового проекту (курсової роботи) - 30 балів
Рекомендована література: 1. Bhushan N. Network densification: the dominant theme for wireless evolution into 5G / N. Bhushan, Li Junyi, D. Malladi et al. // IEEE Communications Magazine.– USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014 – vol. 52, no. 2 – P.82-89. 2. Hoydis J. Massive MIMO: How Many Antennas Do We Need? / J. Hoydis, S. ten Brink, and M. Debbah // 49th Annual Allerton Conf. Commun., Control, and Computing – Sept. 2011 – P. 545–50 3. Damnjanovic A. A Survey on 3GPP Heterogeneous Networks / A. Damnjanovic, J. Montojo, Y. Wei et al. // IEEE Wireless Communications – USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011 – vol. 18 – no. 3 – P.10-21. 4. Annapureddy S. Coordinated Joint Transmission in WWAN / S. Annapureddy // IEEE Commun. Theory Wksp. – Cancun, Mexico, May 2010. 5. Weiss T. A. Spectrum pooling: An innovative strategy for the enhancement of spectrum efficiency / T. A. Weiss and F. K. Jondral // IEEE Commun. Mag, radio Communications Supplement, Mar. 2004 – vol. 42 – no. 3 – pp. S8–S14 6. C-RAN: The Road Towards Green RAN – White Paper, ver. 3.0 — China: China Mobile Research Institute, Oct. 2011. — 91 p. 7. Choi S.-H. Channel Estimations Using Extended Orthogonal Codes for AF Multiple-Relay Networks Over Frequency-Selective Fading Channels / S.-H. Choi, J.-S. Baek, J.-S. Han, and J.-S. Seo // IEEE Transactions on Vehicular Technology, January 2014 – vol. 63 – no. 1 – P.417-42 8. System and method for distributed input distributed output wireless communications / A. Forenza, R. W. Heath Jr, S. G. Perlman, R. Van der Laan and J. Speck – U.S. Patent No. 8,428,162. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, 2013. 9. Lee J.-H. Probabilistic Limited Feedback Precoding in MIMO Interference Channels / J.-H. Lee // IEEE Communications Letters ¬ December, 2012 — vol. 16 – no. 12 10. Insoo N. A Holistic View on Hyper-Dense Heterogeneous and Small Cell Networks / H. Insoo, S. Bongyong, S.S. Soliman // IEEE Communications MagazineUSA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013 – vol. 51 – no. 6 – P.20-27