Цифрове телебачення та телевізійні центри

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.00.M.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: к.т.н., ст. викл. каф. Матієшин Юрій Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Засвоєні знання про особливості принципів побудови пристроїв цифрового телебачення; 2. Засвоєні знання про особливості принципів побудови обладнання телевізійних центрів; 3. Уміння розраховувати параметри функціональних вузлів пристроїв цифрового телебачення; 4. Уміння оцінювати якість роботи пристроїв цифрового телебачення; 5. Уміння оцінювати якість роботи обладнання телевізійних центрів; 6. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів пристроїв цифрового телебачення, навички їх експериментального дослідження; 7. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів обладнання телевізійних центрів, навички їх експериментального дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні модулі: основи телебачення, цифрові пристрої та мікропроцесори, методи генерування і формування сигналів, методи приймання та обробки сигналів радіозв’язку і телебачення, радіоавтоматика. Супутні модулі: проектування радіотехнічних систем, кабельне та супутникове телебачення, системи та пристрої відображення та запису інформації, мікропроцесори в пристроях радіомовлення та телебачення.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація телевізійних центрів, апаратно-студійні комплекси ТВ центрів, позастудійні засоби ТВ мовлення, системи синхронізації в ТВ центрах, передавальні камери, методи і прилади телевізійних вимірювань, телевізійні випробні зображення, вимірювання параметрів телевізійних сигналів, вимірювання характеристик телевізійних растрів, вимірювання характеристик світлоелектричних телевізійних перетворювачів, вимірювання характеристик телевізійних електросвітлових перетворювачів, вимірювання та контроль в автоматизованих системах телемовлення, деякі питання вимірювання в цифровому ТБ, методи кодування, цифрове кодування телевізійного сигналу, стандарт кодування з інформаційним стисканням mpeg-2, стандарт ЦТБ DVB, особливості цифрової передачі звукового супроводу, цифрові телевізійні приймачі.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): розрахунково-графічна робота, усний захист лабораторних робіт; - підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Смирнов А.В., Пескин А.Е. Цифровое телевидение: от теории к практике. – М. : Горячая линия-Телеком, 2005. – 352 с. 2. Грицьків З.Д. Основи цифрового телебачення. Навч. посібник. Львів. Львівська політехніка. 2000. – 118 с. 3. Телевизионная техника. Справочник. / Под общ. ред. Ю.В. Зубарева. – М.: Радио и связь, 1994. – 312 с. 4. Новаковский С.В., Котельников А.В. Новые системы телевидения. – М. : Радио и связь, 1992. – 88 с. 5. Птачек М. Цифровое телевидение. Теория и техника / Пер. с чешск. под ред. Л.С.Виленчика. – М. : Радио и связь, 1990. – 528 с. 6. Иванов В.С. Оборудование радиотелевизионных передающих станций. – М.: Радио и связь, 1989. – 335 с. 7. Кривошеев М.И. Основы телевизионных измерений: 3-е изд. – М.: Радио и связь, 1989. – 608 с.