Телевізійні системи та пристрої відображення інформації

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.00.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: к.т.н., ст. викладач. каф. РЕПС Матієшин Юрій Миколайович,
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Засвоєні знання про особливості принципів побудови сучасних телевізійних систем; 2. Засвоєні знання про особливості принципів побудови сучасних пристроїв відображення інформації; 3. Уміння оцінювати якість роботи сучасних телевізійних систем; 4. Уміння оцінювати якість роботи сучасних пристроїв відображення інформації; 5. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів та характеристик телевізійних систем, навички їх експериментального дослідження; 6. Засвоєні сучасні методи вимірювання параметрів та характеристик пристроїв відображення інформації, навички їх експериментального дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні модулі: основи радіомовлення і телебачення, основи теорії радіотехнічних систем, методи генерування та формування сигналів, методи приймання та обробки сигналів, цифрові методи реалізації радіотехнічних систем. Супутні модулі: радіоавтоматика, системи радіозв’язку та передавання інформації, цифрове телебачення та телевізійні центри, мікропроцесори в радіоелектронних пристроях та системах.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття телевізійної системи та комплексу, широкомовні системи кольорового телебачення, системи об’ємного телебачення, телевізійні системи підвищеної чіткості, телевізійні системи високої та надвисокої чіткості, вузькосмугові телевізійні системи, класифікація систем відображення інформації, кодування інформації, системи відображення інформації, принципи відображення інформації, індикаторні пристрої СВІ, кольорові пристрої відображення інформації, матричні та буквено-цифрові СВІ, перспективні засоби відображення інформації.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): розрахунково-графічна робота, усний захист лабораторних робіт; - підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Шклярський В.І. Телевізійні системи та комплекси. Конспект лекцій з дисципліни «Телевізійні системи та комплекси» (електронний варіант) для студентів спеціальності "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси". Уклав Шклярський В.І. – 2012. – 80 с. 2. Ярочкін В.І. Інформаційна безпека. Підручник для студентів вузів/ 3-е вид. – М.: Академічний проект: Трікста, 2005. – 544 с. 3. Телевидение / Под. ред. В.Е. Джаконии. М: Горячая линия – Телеком, 2002. – 640 с. 4. Лисицын Б.Л. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги. – М.: Радио и связь, 1993. – 432 с. 5. Новаковский С.В., Котельников А.В. Новые системы телевидения. – М.: Радио и связь, 1992. – 88 с. 6. Ероховцев В.К. Голографические память и дисплеи. ІАН БССР, Ин-т техн. кибернетики. – Минск: Наука и тэхніка, 1991. – 222 с. 7. Игнатьев В.М. Системы отображения и ввода видеоинформации повышенных объема и плотности. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 160 с.