Проєктування телекомунікаційних систем та мереж (курсовий проєкт)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н. Шпур Ольга Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміння сформулювати технічне завдання до проекту телекомунікаційної мережі на підставі аналізу потреб і вимог замовника; • знання методики планування і проектування телекомунікаційних мереж та вміння застосовувати її при виконанні проектних завдань; • здатність спланувати логічну структуру телекомунікаційної мережі: • знання сучасних мережних технологій і вміння вибрати доцільний варіант технології або поєднання варіантів для досягнення мети проекту; • знання вимог чинних міжнародних і національних стандартів і норм, які регламентують або обмежують можливі проектні вирішення, та вміння застосувати їх при плануванні та проектуванні телекомунікаційної мережі; • здатність спланувати фізичну структуру телекомунікаційної мережі на основі попередньо побудованої логічної структури та сформулювати технічні вимоги до її компонентів; • володіння основними технічними характеристиками і параметрами мережного обладнання та устаткування і здатність оперувати ними для потреб обґрунтованого вибору мережного обладнання та устаткування при проектуванні мережі; • володіння основними методами і методиками розрахунків, необхідних при плануванні та проектуванні телекомунікаційних мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології мереж мобільного зв’язку, • Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж, • Побудова та протоколи гетерогенних мереж мобільного зв’язку.
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з завданням і методикою виконання курсового проекту. Формулювання мети і вимог до проекту, формування технічного завдання. Побудова логічної моделі пропонованої мережі. Побудова фізичної моделі пропонованої мережі. Вибір обладнання та устаткування. Опрацювання плану реалізації мережі. Опрацювання графіку реалізації проекту. Оформлення текстової та графічної частин пояснювальної записки до проекту. Подання готового проекту до остаточної перевірки і захисту. Захист курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсового проекту згідно з описом етапів його виконання (45%). • підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту і реєстрації результату у формі диференційованого заліку (55%).
Рекомендована література: 1. Павликевич М.Й, Гуськов П.О. Планування і проектування телекомунікаційних мереж. 1. Розрахунки у проектуванні кабельних мереж Ethernet. - Львів, 2015. - 408 с. . 2. М. Й. Павликевич. Планування і проектування телекомунікаційних мереж. Методичні вказівки до курсового проектування. Львів, 2016. -10 с. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9335