Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.29
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: Кайдан Микола Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти проводити науково-дослідну роботу зі спеціальності; • вміти пропонувати ідеї, та розв’язувати складні наукові задачі за допомогою різних математичних моделей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Проектування телекомунікаційних систем та мереж Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Супутні і наступні навчальні дисципліни Системне програмування інфокомунікацій Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей Навчально-дослідницька практика
Короткий зміст навчальної програми: І. Мета та ціль проведення науково-дослідної роботи 1. ВСТУП. РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Короткий огляд фактів історії проведення науково-дослідницької роботи. Основні поняття та термінології в науково-дослідницькій роботі зі спеціальності. 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. Планування проведення дослідження. Пошук інформації в наукових джерелах. Визначення стану завершеності отриманих результатів згідно існуючих планів і доцільність розвивати отримані результати та необхідність врахувати нові тенденції розвитку зв’язку. ІІ. Основні процеси науково-дослідної роботи 3. ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ. Основні методи генерування ідей та їх характеристики. Генерування ідей з врахування можливого розвитку науки та техніки в найближчі роки. Поява нових відкриттів, технологій та можливих змін вимоги до мережі. Економічна обгрунтованість та доцільність впровадження запропонованих ідей. Вибір теми дослідження. 4. ТЕОРЕТЕЧНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА. Види теоретичної науково-дослідницької діяльності. Наукові дослідження по спеціальності на основі існуючих математичних теорій, методик та різних моделей. Впровадження математичних підходів в науковій дослідній роботі по спеціальності. Наукові дослідження за допомогою алгоритмів та їх оцінка. 5. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. Методи моделювання для науково-дослідної роботи по спеціальності. Калібрування моделі. Оцінка адекватності моделей. 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Види експериментальних досліджень по спеціальності. Планування експерименту. Технічні аспекти проведення експериментальних вимірювань. 7. ОБРОБКА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Оцінка якості отриманих результатів, визначення їх достовірності. Аналіз отриманих результатів. 8. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Етапи впровадження отриманих результатів на практиці. ІІІ. Основні математичні моделі та методи, які використовуються в спеціальності 9. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ. Основні теореми та співвідношення, які використовуються науково-дослідницької роботі по даній спеціальності. Теорія ймовірності в процесі вимірювання. 10. ТЕОРІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ. Основні методи прогнозування. Прогнозування та очікування результатів. Фрактали. 11. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАДАЧІ. Приклади оптимізації Поняття цільова функція. Лінійне програмування. Транспортна задача. Симплекс метод. Теорія ігор. Нелінійне програмування. Метод множників Лагранжа. Градієнтний метод
Методи та критерії оцінювання: Захист лабораторних робіт у вигляді опитування за оформленими звітами. Екзаменаційний контроль письмова компонента (індивідуальні завдання - теоретичні питання та розв’язок задач), усна компонента (опитування за переліком питань, які підлягають вивченню і виносяться на семестровий контроль). Поточний контроль: виконання та захист лабораторних робіт -40 бали Екзаменаційний контроль: письмова компонента 50; усна компонента 10
Рекомендована література: 1. Головій В.М., Кузькін Є.Ю. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів. Навчальний посібник / В.М. Головій, Є.Ю. Кузькін. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2009. – 294 с. 2. Головій В.М. та інш. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів. Навчальний посібник / В.М. Головій та інші. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 344 с. 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 295 с. 4. Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж[Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. М. Чернихівський ;Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011.— 270 с. : 5. Математичне програмування : навч. посіб. / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 200 с.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.43
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: Кайдан Микола Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти проводити науково-дослідну роботу зі спеціальності; • вміти пропонувати ідеї, та розв’язувати складні наукові задачі за допомогою різних математичних моделей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Проектування телекомунікаційних систем та мереж Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Супутні і наступні навчальні дисципліни Системне програмування інфокомунікацій Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей Навчально-дослідницька практика
Короткий зміст навчальної програми: І. Мета та ціль проведення науково-дослідної роботи 1. ВСТУП. РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Короткий огляд фактів історії проведення науково-дослідницької роботи. Основні поняття та термінології в науково-дослідницькій роботі зі спеціальності. 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. Планування проведення дослідження. Пошук інформації в наукових джерелах. Визначення стану завершеності отриманих результатів згідно існуючих планів і доцільність розвивати отримані результати та необхідність врахувати нові тенденції розвитку зв’язку. ІІ. Основні процеси науково-дослідної роботи 3. ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ. Основні методи генерування ідей та їх характеристики. Генерування ідей з врахування можливого розвитку науки та техніки в найближчі роки. Поява нових відкриттів, технологій та можливих змін вимоги до мережі. Економічна обгрунтованість та доцільність впровадження запропонованих ідей. Вибір теми дослідження. 4. ТЕОРЕТЕЧНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА. Види теоретичної науково-дослідницької діяльності. Наукові дослідження по спеціальності на основі існуючих математичних теорій, методик та різних моделей. Впровадження математичних підходів в науковій дослідній роботі по спеціальності. Наукові дослідження за допомогою алгоритмів та їх оцінка. 5. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. Методи моделювання для науково-дослідної роботи по спеціальності. Калібрування моделі. Оцінка адекватності моделей. 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Види експериментальних досліджень по спеціальності. Планування експерименту. Технічні аспекти проведення експериментальних вимірювань. 7. ОБРОБКА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Оцінка якості отриманих результатів, визначення їх достовірності. Аналіз отриманих результатів. 8. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Етапи впровадження отриманих результатів на практиці. ІІІ. Основні математичні моделі та методи, які використовуються в спеціальності 9. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ. Основні теореми та співвідношення, які використовуються науково-дослідницької роботі по даній спеціальності. Теорія ймовірності в процесі вимірювання. 10. ТЕОРІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ. Основні методи прогнозування. Прогнозування та очікування результатів. Фрактали. 11. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАДАЧІ. Приклади оптимізації Поняття цільова функція. Лінійне програмування. Транспортна задача. Симплекс метод. Теорія ігор. Нелінійне програмування. Метод множників Лагранжа. Градієнтний метод
Методи та критерії оцінювання: Захист лабораторних робіт у вигляді опитування за оформленими звітами. Екзаменаційний контроль письмова компонента (індивідуальні завдання - теоретичні питання та розв’язок задач), усна компонента (опитування за переліком питань, які підлягають вивченню і виносяться на семестровий контроль). Поточний контроль: 60 виконання та захист лабораторних робіт -40
Рекомендована література: 1. Головій В.М., Кузькін Є.Ю. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів. Навчальний посібник / В.М. Головій, Є.Ю. Кузькін. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2009. – 294 с. 2. Головій В.М. та інш. Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів. Навчальний посібник / В.М. Головій та інші. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 344 с. 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 295 с. 4. Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж[Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. М. Чернихівський ;Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011.— 270 с. : 5. Математичне програмування : навч. посіб. / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 200 с.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.59
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.75
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.05.O.89
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.06.O.103
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.07.O.117
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.O.131
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна