Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.30
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.44
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: старший викладач Ратич Андрій Теодорович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вивчення найновітніших досягнень науки й техніки, порядок їх впровадження, а також організацію науково-дослідної роботи, патентознавства та винахідницької діяльності у галузі телекомунікацій; - отримання досвіду вирішення практичних задач, що вимагають застосування професійних знань і вмінь магістра, ознайомлення з організацією дослідження в галузі інформаційних мереж, порядком розробки, проходження та затвердження проектної і технічної документації на підприємствах, діяльність яких, орієнтована на використання інформаційних мереж різного призначення; - набуття навичок у проведенні дослідницької роботи, впровадження результатів НДР, підготування наукових доповідей та статей; - узагальнення, систематизація, закріплення і поглиблення знань з вивчених дисциплін навчального плану; - акумулювання й аналіз матеріалів та проведення досліджень для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переддипломна практика є завершальним етапом навчального процесу, до неї допускаються студенти, що завершили курс теоретичного навчання за вказаною спеціальністю незалежно від форми навчання.
Короткий зміст навчальної програми: Проведення практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи направлене подальше закріплення та поглиблення теоретичних знань з телекомунікаційних дисциплін, виробничих навичок, які набуті за час проходження попередніх практик, ознайомлення із застосуванням методів наукових досліджень в галузі телекомунікації та збір матеріалів, необхідних для написання магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль виконання етапів (10%). • Оцінка за практику керівника від підприємства (20%). • Захист результатів практики (70%).
Рекомендована література: В цілях якісної підготовки і виконання магістерської кваліфікаційної роботи спільно з керівником переддипломної практики визначаються індивідуальні завдання та визначається список рекомендованої літератури.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.60
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Викладачі кафедри РЕПС, призначені наказом по Університету
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: За час практики студент повинен вивчити в обсязі, необхідному для виконання роботи: - обчислювальну техніку та програмне забезпечення; - обладнання, апаратуру, контрольно-вимірювальні прилади; - питання організації науково-дослідних та проектних робіт; - передову техніку та технології в галузі своєї спеціальності; - досвід наукових працівників, провідних інженерів, проектувальників РЕА; - питання економіки, організації виробництва, державні та промислові стандарти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: дисципліни за профілем МКР
Короткий зміст навчальної програми: Індивідуальне завдання визначається темою МКР і може включати наступні розділи: 1. Огляд сучасної літератури за вибраною темою МКР. 2. Збір вихідних даних, необхідних для розв'язування наукової проблеми. 3. Вивчення нормативної документації, пов'язаної з темою МКР. 4. Вивчення (розробка) методики проведення розрахунків . 5. Вивчення (розробка) методики проведення експериментів. 6. Вибір та обгрунтування методів аналізу, синтезу, оптимізації вузлів, систем за допомогою ЕОМ. 7. Вибір алгоритму розв'язку поставленої задачі.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усна (80% - письмовий звіт про практику, 20% - відповідаючи на запитання членів комісії)
Рекомендована література: Рекомендована література включає в себе основні підручники та посібники з профільних дисциплін, економіки та організації виробництва, а також матеріали, надані підприємством (кафедрою) і підбирається студентом в процесі роботи над МКР.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.76
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Викладачі кафедри РЕПС, призначені наказом по Університету
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: За час практики студент повинен вивчити в обсязі, необхідному для виконання роботи: - обчислювальну техніку та програмне забезпечення; - обладнання, апаратуру, контрольно-вимірювальні прилади; - питання організації науково-дослідних та проектних робіт; - передову техніку та технології в галузі своєї спеціальності; - досвід наукових працівників, провідних інженерів, проектувальників РЕА; - питання економіки, організації виробництва, державні та промислові стандарти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: дисципліни за профілем МКР
Короткий зміст навчальної програми: Індивідуальне завдання визначається темою МКР і може включати наступні розділи: 1. Огляд сучасної літератури за вибраною темою МКР. 2. Збір вихідних даних, необхідних для розв'язування наукової проблеми. 3. Вивчення нормативної документації, пов'язаної з темою МКР. 4. Вивчення (розробка) методики проведення розрахунків . 5. Вивчення (розробка) методики проведення експериментів. 6. Вибір та обгрунтування методів аналізу, синтезу, оптимізації вузлів, систем за допомогою ЕОМ. 7. Вибір алгоритму розв'язку поставленої задачі.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усна (80% - письмовий звіт про практику, 20% - відповідаючи на запитання членів комісії)
Рекомендована література: Рекомендована література включає в себе основні підручники та посібники з профільних дисциплін, економіки та організації виробництва, а також матеріали, надані підприємством (кафедрою) і підбирається студентом в процесі роботи над МКР.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.05.O.90
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.06.O.104
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.07.O.118
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.O.132
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна