Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.01.O.34
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У процесі підготовки і захисту магістерської роботи студент має продемонструвати: • уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення наукових задач; володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі виконання роботи; • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати; уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності; • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні кваліфікаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчального процесу, до якого допускаються студенти, що завершили курс теоретичного та практичного навчання за вказаною спеціальністю незалежно від форми навчання.
Короткий зміст навчальної програми: Кваліфікаційна робота магістра передбачає: • формулювання науково-технічної задачі, що досліджується, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану розв’язання проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження; • аналіз можливих методів та методик досліджень; • обґрунтований вибір методики дослідження або апаратного забезпечення; • науковий аналіз і узагальнення отриманих результатів та оцінка їхнього теоретич¬ного, прикладного чи науково-методичного значення.
Методи та критерії оцінювання: Захист результатів виконання магістерської кваліфікаційної роботи(100%).
Рекомендована література: В цілях якісної підготовки і виконання магістерської кваліфікаційної роботи спільно з керівником магістерської кваліфікаційної роботи визначаються індивідуальні завдання та визначається список рекомендованої літератури.

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.48
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У процесі підготовки і захисту магістерської роботи студент має продемонструвати: • уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення наукових задач; володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі виконання роботи; • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати; уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності; • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні кваліфікаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчального процесу, до якого допускаються студенти, що завершили курс теоретичного та практичного навчання за вказаною спеціальністю незалежно від форми навчання.
Короткий зміст навчальної програми: Кваліфікаційна робота магістра передбачає: • формулювання науково-технічної задачі, що досліджується, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану розв’язання проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження; • аналіз можливих методів та методик досліджень; • обґрунтований вибір методики дослідження або апаратного забезпечення; • науковий аналіз і узагальнення отриманих результатів та оцінка їхнього теоретич¬ного, прикладного чи науково-методичного значення.
Методи та критерії оцінювання: Захист результатів виконання магістерської кваліфікаційної роботи(100%).
Рекомендована література: В цілях якісної підготовки і виконання магістерської кваліфікаційної роботи спільно з керівником магістерської кваліфікаційної роботи визначаються індивідуальні завдання та визначається список рекомендованої літератури.

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.03.O.64
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Кваліфікаційна екзаменаційна комісія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здобувачу ВО, який успішно склав усі види атестації, визначені робочим навчальним планом, рішенням ЕК присуджується відповідний рівень вищої освіти, присвоюється кваліфікація та видається документ про вищу освіту (кваліфікацію).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни за профілем навчання та виконання МКР
Короткий зміст навчальної програми: Виконання кваліфікаційних робіт має на меті: -систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних наукових, проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; -розвиток навиків самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.
Методи та критерії оцінювання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки Здобувача ВО, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи Здобувача ВО відбувається в такому порядку: -ЕК виставляє оцінку за шкалою ЄКТС; -ЕК переводить виставлену оцінку в національну та 100-бальну шкалу (за середнім інтервальним значенням цієї шкали).
Рекомендована література: Література за профілем МКР

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.04.O.80
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: Кваліфікаційна екзаменаційна комісія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здобувачу ВО, який успішно склав усі види атестації, визначені робочим навчальним планом, рішенням ЕК присуджується відповідний рівень вищої освіти, присвоюється кваліфікація та видається документ про вищу освіту (кваліфікацію).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни за профілем навчання та виконання МКР
Короткий зміст навчальної програми: Виконання кваліфікаційних робіт має на меті: -систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних наукових, проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; -розвиток навиків самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.
Методи та критерії оцінювання: При оцінюванні кваліфікаційної роботи береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки Здобувача ВО, а також оцінки керівника та рецензента. Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи Здобувача ВО відбувається в такому порядку: -ЕК виставляє оцінку за шкалою ЄКТС; -ЕК переводить виставлену оцінку в національну та 100-бальну шкалу (за середнім інтервальним значенням цієї шкали).
Рекомендована література: Література за профілем МКР

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.05.O.94
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.06.O.108
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.07.O.122
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.08.O.136
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна