Метрологія, стандартизація та сертифікація

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.012
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Лектор: Логуш Олег Іларійович, старший викладач
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів знань із основ будови та принципів роботи засобів вимірювальної техніки, вивчення і застосування методів вимірювання фізичних величин, які в подальшому зустрічаються при вивченні спеціальних дисциплін, оцінки точності вимірювання, достовірності отриманих результатів, обробки і подання отриманих результатів, метрологічної атестації засобів вимірювання, ознайомлення з державною системою стандартизації України. Матеріал, який викладається в цій дисципліні, необхідний для практичної діяльності як студента, при освоєнні майбутніх курсів, так і фахівця-бакалавра спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка».
Завдання: Завдання: Формування та розвиток компетентностей: інтегральних: Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі автоматизації та приладобудування та у процесі навчання що передбачає застосування теорій та методів, які використовуються у мікро- та ноносистемній техніці. Загальних: Здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Навички міжособистісної взаємодії та роботи в команді. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Фахових: Здатність застосовувати відповідні наукові та інженерні методи, сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, комп’ютерні мережі, бази даних та Інтернет ресурси для розв’язання професійних задач в галузу мікро- та наносистемної техніки. Вміння розробляти методи оцінки якості матеріалів мікро- та наносистемної техніки, методи випробувань приладів та пристроїв, систем метрологічної повірки.
Результати навчання:  Відповідно до освітньої програми у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен продемонструвати такі програмні результати навчання: бути здатним застосовувати знання принципів дії пристроїв та систем мікро- та наносистемної техніки при їхньому проектуванні та експлуатації. Знати і розуміти фізичні, хімічні закони та явища, які лежать в основі технологічних процесів спеціальності, володіти знаннями методів та засобів контролю їх параметрів. Досліджувати характеристики технологічних процесів, параметри матеріалів та приладів мікро- і наносистемної техніки з урахуванням цілей дослідження, вимог та специфіки вибраних технічних засобів. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій для опрацювання результатів вимірювань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Вища математика ч.1, 2, 3; - Фізика ч.1, 2, 3; - Інженерне програмування.
Короткий зміст навчальної програми:  Навчальна дисципліна за своїм змістом охоплює найбільш поширені методики та засоби вимірюваннями в області мікро- та наносистемної техніки, вивчення будови і принципу дії вимірювальних приладів, обробки і подання отриманих результатів, досягнення необхідної точності, основ стандартизації, сертифікації та підвищення якості.
Опис: Опис навчальної дисципліни (назви тем). 1. Вступ Мета і завдання курсу. Роль і місце дисципліни в навчальному плані спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка». Основні поняття та визначення. 2. Термінологія та стандартизація методів і засобів вимірювання. Системи одиниць фізичних величин, еталони одиниць. Зразкові міри, робочі міри, вимірювальні перетворювачі. Метрологічна служба України. Державний метрологічний контроль і нагляд.. 3. Метрологічні характеристики засобів вимірювання, нормування метрологічних характеристик. Динамічні характеристики засобів вимірювання. 4. Елементи теорії похибок. Похибки прямих і непрямих вимірювань. Правила закруглення значень похибок та результатів вимірювань. Ряди переважних чисел. Методи обробки результатів вимірювання та оцінки достовірності та точності експерименту. 5. Аналогові прилади та пристрої для вимірювання електричних і магнітних величин. Класифікація, будова, принцип дії, метрологічні характеристики, особливості використання. Причини похибок вимірювання, систематичні і випадкові складові похибок. Мости та компенсатори. 6. Методи і засоби вимірювання неелектричних величин. Температурні вимірювання та їх метрологічне забезпечення. Специфіка методів визначення витрат в технологічних процесах електроніки, їх класифікація, точність і особливості використання. Метрологічне забезпечення вимірювання маси. Вимірювання вмісту зважених частинок в повітрі. Вимірювання розмірів елементів електронних приладів. Специфіка визначення розмірів у діапазоні 10 -9 – 10 -10 м. Методи і засоби вимірювання енергетичних, спектральних, поляризаційних та когерентних характеристик джерел оптичного випромінювання. 7. Стандартизація в електроніці. Міжнародні та вітчизняні органи і служби стандартизації. Державна система стандартизації України.
Методи та критерії оцінювання: Рівень знань здобувача вищої освіти здійснюється за результатами екзаменаційного та поточного контролю. На екзаменаційний контроль виносяться теоретичні питання та задачі, що потребують вміння застосування отриманих знань для визначення властивостей та характеристик технологічних процесів, матеріалів та виробів мікро- та ноносистемної техніки. Поточний контроль здійснюється методом фронтального контролю знань під час лекційних і практичних занять та за якістю виконання лабораторних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль (письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування), 30 %; - екзамен (письмово-усна форма), 70%.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література:   1. Дорожовець М., Мотало В., Стадник Б. та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки. У 2-х томах. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». – 2005. T.1 – 532 c. T.2 – 656 c. 2. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: — Львів: Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2002. – 560 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).