Основи електротехніки

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Лектор: Ст. викладач, к.т.н. Шкілюк Олександр Петрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Систематизація знань в області теоретичної електротехніки та полегшення засвоєння електромагнітних явищ в електричних і магнітних колах. Навчання студентів основним поняттям електротехніки, законам електричних кіл, одиницям вимірювання електричних та магнітних величин, умовним графічним та літерним позначенням елементів в електричних колах, методам розрахунків лінійних кіл постійного струму, однофазного та трифазного змінних струмів, побудовам та принципам дій електронних приладів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: • здатність до системного мислення (КСО05), • наполегливість у досягненні мети (КСО07), • турбота про якість виконаної роботи (КСО08); фахові компетентності: • здатність використовувати математичні методи в обраній професії (КЗН2).
Результати навчання: • знання основних понять і визначень загальної теорії електротехніки і електроніки, законів і методів аналізу електричних кіл, методів аналізу стаціонарних і перехідних процесів в електричних колах; • основних властивостей, фізичних основи функціонування, типових характеристик і параметрів, умовних графічних позначення компонентів електричних кіл і структурних елементів електронних схем, а також їх призначення, принципи побудови і функціонування; • основних властивостей, принципів дії, особливостей застосування напівпровідникових приладів, підсилювальних пристроїв, інших типових аналогових компонентів і пристроїв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Електронні системи • Мікросхемотехніка
Короткий зміст навчальної програми: Електротехнікою називають широку область практичного застосування електромагнітних явищ. Електротехніка – дисципліна, що займається питаннями розрахунку та вивчення явищ, що характеризуються поняттями електричних струмів, напруг, потужностей, магнітних потоків, а також поняттями напруженості електричного та індукцією магнітного полів. Вивчення курсу "Основи електротехніки" потребує знання курсів фізики, а саме розділу "Електрика та магнетизм", і особливо, математики, передусім розділів: системи лінійних алгебраїчних рівнянь, теорія матриць, похідна та інтеграл, диференційні рівняння, функціональні ряди, інтегральні перетворення Лапласа, векторна алгебра. Теоретичні положення курсу засвоюються ґрунтовно тільки тоді, коли вони використані для вирішення конкретних задач. Такі задачі постають не тільки перед фахівцями електротехнічної спеціалізації, а також перед інженерами інших напрямів, тому що без застосування електротехнічного обладнання не може обійтися жодна галузь сучасної індустрії.
Опис: • Основні поняття та закони теорії електронних кіл. Електричний струм, напруга, електрорушійна сила, потужність. Закони Кірхгофа. • Лінійні електричні кола постійного струму. Аналіз електричних кіл на основі законів Кірхгофа. Джерела напруги та струму. Баланс потужностей в електричному колі постійного струму. • Перехідні процеси в лінійних електричних колах. • Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму. Діючі значення синусоїдного струму та напруги. Баланс потужностей у колі синусоїдного струму. • Резонансні явища в електричному колі синусоїдного струму. Параметри коливальних кіл в усталеному режимі гармонічних коливань. Резонанс струмів та напруг • Трифазні кола. Способи з’єднання фаз у трифазних колах. Потужності у трифазних колах. • Пасивні компоненти. Діодні схеми. • Чотириполюсники. Загальна характеристика чотириполюсників. Рівняння, коефіцієнти, характеристики чотириполюсників. • Польові та біполярні транзистори. • Зворотний зв’язок. Загальні положення. Від’ємний та додатній зворотні зв’язки. • Транзисторні каскади з від’ємним зворотним звязком. • Автогенератори гармонічних коливань. Умови самозбудження автогенератора. • Операційні підсилювачі. Загальні відомості. Інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі напруги. • Пристрої на основі ОП. Інтегратор та диференціатор на ОП. Логарифматор та антилогарифматор. Помножувач та дільник напруг. Суматор та мультивібратор на ОП.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль (оцінка виконаних завдань) 2. Семестровий контроль (проведення письмового заліку)
Критерії оцінювання результатів навчання: Лабораторні роботи – 30 балів. Екзаменаційний контроль –70 балів: - письмова компонента – 60 балів; - усна компонента – 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Основи радіоелектроніки [Текст]: [навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч.закл.] / Ю. Я. Бобало, Р. І. Желяк, М. Д. Кіселичник та ін. ; за ред. : Б. А. Мандзія; — Львів: Львів: Вид-во Львівської. політехніки, 2007. — 544 с. 2. Основи теорії електронних кіл [Текст]: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ Ю. Я. Бобало, Б. А. Мандзій, П. Г. Стахів та ін.; за ред.: Ю. Я. Бобала. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2008. 3. Основи аналогової мікросхемотехніки / Мандзій Б.А., Желяк Р.І. - Львів, «Тезаурус», 1993р., 186 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).