Мікросхемотехніка, частина 2

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.051
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Лектор: доц., к.т.н. Нічкало Степан Ігорович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання полягають у засвоєнні студентами основних принципів побудови лінійних та нелінійних аналогових та цифроаналогових пристроїв, їх розрахунку та практичного застосування в сучасній електроніці, а також мікро- і наносистемній техніці.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • базові знання в галузі мікро- та наносистемної техніки, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • здатність до аналізу та синтезу; • здатність до застосування знань на практиці; • креативність, здатність до системного мислення; фахових: • базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки; • здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та комплексів; • здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження, ремонту, та проектування приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки та їх складових.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знання основних принципів побудови лінійних та нелінійних аналогових та аналого-цифрових пристроїв, їх розрахунку та практичного застосування в сучасній електроніці; 2. Вміння розраховувати конкретні схеми аналогових вузлів та будувати їх моделі; визначати статичні та динамічні параметри цих схем. 3. Вміння проектувати на базі окремих аналогових вузлів багатофункціональні електронні системи різного призначення; 4. Здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Основи теорії електронних кіл Твердотiльна електронiка, частина 1 Твердотiльна електронiка, частина 2 Мікросхемотехніка, частина 1 Супутні і наступні навчальні дисципліни: Електронні системи Мікроелектронні засоби інформаційних технологій Мікропроцесорна техніка
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни «Мікросхемотехніка, частина 2» укладена для студентів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка. Навчальна дисципліна складається з лекцій (30 год) та лабораторних робіт (30 год) у VII семестрі. Лекційний курс охоплює 8 розділів, в яких викладено основи та тенденції розвитку сучасної аналогової схемотехніки; розглянуто структуру, принцип дії операційних підсилювачів, аналого-цифрових перетворювачів, а також проаналізовано основні схемні рішення, які забезпечують максимальні вихідні характеристики i параметри пристроїв мікро- і наносистемної техніки. Лабораторні заняття виконуються з використанням лабораторних стендів і/або програмних засобів на кафедрі напівпровідникової електроніки. В кінці семестру студенти складають іспит. Дисципліна передбачає виконання курсової роботи згідно індивідуального завдання.
Опис: Основні аналогові функції. Елементарні підсилювальні каскади. Зворотний зв’язок в підсилювальних каскадах. Режими роботи підсилювачів. Вхідні та вихідні каскади. Операційні підсилювачі. Лінійні та нелінійні перетворювачі електронних сигналів на основі операційних підсилювачів. Генератори коливань. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі.
Методи та критерії оцінювання: У процесі поточного контролю результатів навчання студентів використовуються такі методи: усне опитування студентів при захисті результатів лабораторних робіт, перевірка контрольних робіт і письмової компоненти іспиту.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – 40; екзаменаційний контроль- 60.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова література: 1. Мікросхемотехніка. Підручник за ред. З.Ю. Готри [Гельжинський І.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Марусенкова Т.А.].– Львів: Ліга-Прес, 2015.– 492 с. 2. Електроніка та мікросхемотехніка. Частина ІІ: Аналогова схемотехніка: Навчальний посібник / В.Б. Дудикевич, Г.В. Кеньо, І.В. Петрович. Львів: Видавництво Львівської політехніки.– 2010.– 224 с. 3. В.І. Бойко, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі та ін. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої. - 2-е видання. - К.: Освіта України. – 2010. 4. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікро схемотехніка [підручник] / Київ: Каравела, 2009, 416 с. 5. Електроніка і мікросхемотехніка : у 4-х томах : підручник для студентів вузів за напр. "Електромеханіка" та "Електротехніка" / В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько та ін.; під ред. В. І. Сенька, Київ: Каравела, 2013. 6. В.М. Приходько Комп’ютерна електроніка. Ч. 1. Аналогова схемотехніка: Навч. посібник. За ред. Приходька В. М. — Д.: ДонІЗТ, 2008. — 198 с. Допоміжна: 1. П. Хоровиц, У. Хилл Исскуство схемотехники [пер. с англ.] / изд.7-е, Москва 2014, БИНОМ, 704 стр. 2. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств.– М: ACADEMIA 2010. 3. Основи теорії електронних кіл: Підручник / Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій, П.Г. Стахів, Л.Д. Писаренко, Ю.І. Якименко; За ред. Проф.. Ю.Я. Бобала. Львів: Видавництво Львівської політехніки.– 2008.– 332 с. 4. Рябенький В.М., Смирнов В.С., Буряк В.С. Комп'ютерна схемотехніка. Ч.1 Аналогова схемотехніка. Лабораторний практикум. К: Аспект-Поліграф, 2007. 5. Дружинін А.О. Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 332 с. Інформаційні ресурси 1. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6025 2. https://www.youtube.com/channel/UCFI31dsn8yxaarw6LZpSHWw 3. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html 4. Coursera, EdX.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).