Історія державності та культура України

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: РатушнаО.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання про проблемні, дискусійні та дражливі сторінки історії України; - ознайомлення з найновішими поглядами істориків та дослідників щодо дискусійних питань історії України; - вміння самостійно і критично вивчати проблемні питання історії України, працюючи з першоджерелами; - формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві, патріотизму; - усвідомлення суспільно-історичного і культурного простору Львівської Політехніки в контексті історії поступу науки і техніки; - знання про видатних українських вчених і їх досягнення у галузі .
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Шкільний курс з історії України Філософія
Короткий зміст навчальної програми: Територія, склад та ідентичність населення українських земель в історичній ретроспективі Ґенеза українського державотворення у Середньовіччі і Ранньомодерний час Суперечливі питання українського державотворення. Людина і спротив тоталітарним режимам у ХХ ст. Українські землі як частина європейського полікультурного простору в Х-ХІХ ст. Культурні процеси на українських землях в новітню добу. Символічний простір міста та його культура. Історія науки і технічної освіти на українських землях.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові), включно із творчою роботою «Історія мого роду на тлі історії України». Підсумковий контроль –55 балів (екзамен).
Рекомендована література: 1. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. 2. Бойко О. Історія України. – К., 2012. 3. Брехуненко В. Східна брама Європи. – К., 2014. 4. Вербицька П.В та ін. Історія України: суспільство, культура, державність. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 5. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2019. 6. Історія української культури / За ред. І.Я.Хоми. – Львів, 2013. 7. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту : підр. для вищих навч. закл. – К.: Знання України. – 2001. – 300 с. 8. Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002. 9. Патриляк І.К. “Перемога або смерть”: український визвольний рух у 1939-1960-х рр. Львів: Часопис, 2012. 10. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 11. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – К., 2015. 12. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним:монографія. Київ: Грані-Т, 2011. 13. Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки [Текст]: Навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко – К.: «Центр учбової літератури», 2015. 14. Applebaum A. Red Famine: Stalin's War on Ukraine. – Penguin Randomhouse, 2017.