Матеріали електронної техніки

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.012
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: к.т.н., доцент Кремер Ірина Птерівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні етапи розвитку електроніки; • знати класифікацію матеріалів за електричними та магнітними властивостями; • аналізувати електрофізичні властивості провідникових, напівпровідникових та діелектричних матеріалів; • розрізняти природу надпровідності та надпровідні матеріали; • аналізувати фізичні процеси в діелектриках; • знати класифікацію магнітних матеріалів та їх властивості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Кореквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про матеріали електронної техніки. Фізичні процеси у провідниках і їх властивості. Провідникові матеріали. Напівпровідникові матеріали. Діелектричні матеріали. Активні діелектри. Магнітні матеріали. Наноматеріали. Матеріали для медицини.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних та лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Готра З.Ю. Технологія електронної техніки: підручник для вузів. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», в 2-ох т., 2009. – 888с. 2. З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович Фізичні основи електронної техніки: Підручник /; за ред. З.Ю. Готри. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2004. - 880 с. 3. Готра З.Ю., Григорчак І.І., Лукіянець Б.А. та ін. Наноелектроніка: Науково-навчальне видання. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 360 с. 4. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – М: Высшая школа, 1996. – 367с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Матеріали електронної техніки (курсова робота)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.015
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: к.т.н., доцент Кремер Ірина Птерівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Набути знання про вплив хімічного складу, структури, технології виготовлення і обробки на властивості матеріалів та виробів електроніки; - засвоєння знань про залежність властивостей матеріалів від зовнішніх факторів; - ознайомлення із класифікаціями матеріалів за різними критеріями; - набуття знань про типові застосування матеріалів в електроніці та уміння кваліфіковано вибирати матеріал для практичного використання; - розвинути уміння з вимірювання фізико-технічних характеристик матеріалів та проведення випробування і дослідження матеріалів; - набуття знань про будову, види конструкцій та призначення основних видів пасивних електронних компонентів; - ознайомлення з основними технічними характеристиками та особливостями застосування електронних компонентів; - освоєння класифікації, умовних графічних позначень та маркування електронних компонентів; розвиток уміння застосовувати ці знання при експлуатації і проектуванні апаратури; - набуття знань про вплив зовнішніх факторів на характеристики компонентів та уміння враховувати цей вплив, чи забезпечувати необхідні засоби захисту, при проектуванні приладів електронної техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Хімія . Кореквізити: Фізичні основи електроніки. Функціональна електроніка.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота покликана набути знання про будову, структуру й властивості матеріалів, а також про основні процеси, які відбуваються в матеріалі під впливом зовнішніх чинників для розвитку уміння кваліфіковано вибирати матеріал та використовувати його відповідно до призначення та властивостей; набуття загальних знань про найбільш використовувані електронні компоненти. Етапи виконання курсової роботи: 1. Ознайомлення з завданням, методологією виконання курсового проекту (курсової роботи) та уточнення варіанту завдання 2. Аналіз літературних джерел для написання теоретичної частини курсової роботи. 3. Аналіз розрахункової частини. 4. Оформлення теоретичної частини робити. 5. Оформлення розрахункової частини роботи. Аналіз отриманих результатів. 6. Захист курсової роботи.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсової роботи згідно з описом етапів виконання курсової роботи. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсової роботи. Поточний контроль (40%). Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи (20%). Захист курсової роботи (40%).
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 171 «Електроніка» з дисципліни «Матеріали електронної техніки». 2. Готра З.Ю. Технологія електронної техніки: підручник для вузів. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», в 2-ох т., 2009. – 888с. 3. З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович Фізичні основи електронної техніки: Підручник /; за ред. З.Ю. Готри. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2004. - 880 с. 4. Готра З.Ю., Григорчак І.І., Лукіянець Б.А. та ін. Наноелектроніка: Науково-навчальне видання. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 360 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).