Фізика, частина 2

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.014
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: доцент, к.т.н. Балабан Оксана Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: ознайомлення студента з основними фізичними явищами та ідеями, опанування ним фундаментальних понять, законів та теорій сучасної та класичної фізики, а також засобів фізичного дослідження, оволодіння студентами певних знань, що є фундаментальними і сприятимуть подальшому засвоєнню курсів загально-технічних та спеціальних дисциплін, а також позволять орієнтуватися в потоці наукової і науково-технічної інформації, характерному для сучасної епохи, що сприятиме формуванню у студентів наукового світогляду. Також метою вивчення дисципліни «Фізика» є ознайомлення студентів із основними типами сучасної апаратури, вироблення у них початкових навичок проведення експериментальних наукових досліджень при вивченні різноманітних фізичних явищ та оцінки похибок вимірювань.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі електроніки, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електроніки. загальні компетентності: ЗК9. Здатність працювати в команді. ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК3. Здатність інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердотільної, функціональної та енергетичної електроніки, електротехніки. СК6. Здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у приладах, пристроях та системах електроніки за допомогою аналітичних методів, засобів моделювання, дослідних зразків та результатів експериментальних досліджень.
Результати навчання: 1. Знання фізичних законів, властивостей речовин і явищ, які дають студентам можливість їх використовувати в галузі електроніки; 2. Застосування набуті знання і розуміння для встановлення, формулювання і вирішення завдань в електроніці; здатність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних задач в умовах реального виробництва; 3. Навики проведення експериментальних вимірювань різних фізичних величин і оцінки похибок вимірювань. 4. Знання меж застосування фізичних явищ і законів, їх сутність, фізичне і математичне підґрунтя, взаємозв’язок з іншими явищами; 5. Знання ефективних способів і методів розв’язування фізичних задач у рамках курсу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Математичний аналіз, • Лінійна алгебра та аналітична геометрія, • Диференціальні рівняння.
Короткий зміст навчальної програми: Електростатика. Електричне поле у вакуумі та в речовині. Постійний електричний струм. Магнітне поле у речовині та у вакуумі. Електромагнітне поле. Електричний коливальний контур. Електромагнітні коливання і хвилі. Хвильова оптика. Квантова оптика.
Опис: Тема “Електричне поле у вакуумі”. Тема “Електричне поле у діелектриках та провідниках”. Тема “Постійний електричний струм”. Тема “Магнітне поле у вакуумі”. Тема “Магнітне поле у речовині”. Тема “Електромагнітна індукція”. Тема “Електромагнітні коливання і хвилі”. Тема “Геометрична оптика” Тема. “Хвильова оптика” Тема “Інтерференція світла” Тема “Дифракція світла”. Тема “Електромагнітні хвилі в речовині”. Тема “Елементи квантової оптики”.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт з усним опитуванням – 20 балів, практичні завдання – 20 балів; • екзаменаційний контроль: екзамен – 60 балів: письмова форма – 50 балів і усна форма – 10 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Теоретичні питання мають на меті перевірку навичок студентів щодо розуміння теоретичного матеріалу. Відповідь по-можливості має бути повною та аргументованою. • Максимальну кількість балів (мкб) за питання отримує студент, що повністю висвітлив питання; • 70-90 % від мкб – питання в цілому висвітлене, але є незначні неточності або інші недоліки; • 50-70 % від мкб – відповідь на питання дано не в повному обсязі і/або є суттєві помилки; • 30-50 % від мкб– зроблена спроба відповісти на питання, але зроблено грубі помилки і/або питання в цілому не висвітлене. Такої ж оцінки заслуговуватиме студент, якщо він робить неправильні висновки на основі логічних припущень, що містять правильні міркування; • 10-30 % від мкб– зроблена невдала спроба відповісти на питання, лише окремі міркування і /або формули є вірними; • 0 балів – жодна з записаних формул не має стосунку до даного питання, всі міркування є помилковими, або цілковито відсутні. Задачі мають на меті перевірку навичок студентів у практичному розв’язуванні фізичних задач. Задачі потрібно розв’язати з максимально можливим поясненням і, якщо в цьому є потреба, з рисунком. • максимальну кількість балів (мкб) отримує студент, що повністю розв’язав задачу; • 70-90 % від мкб виставляється за розв’язану задачу, в якій є незначні неточності; • 50-70 % від мкб – при розв’язанні допущено помилку(и), що вплинуло на результат, але підхід до розв’язання був правильним; • 30-50 % від мкб – зроблена спроба розв’язати задачу, але зроблено грубі помилки і результат невірний; • 10-30 % від мкб – зроблена невдала спроба розв’язати задачу і записано одна або кілька правильних формул, що мають відношення до даної задачі; • 0 балів – жодна з записаних формул не має відношення до даної задачі, або студент навіть не зробив спроби розв’язати запропоновану задачу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Понеділок Г. В., Данилов А. Б. Курс загальної фізики. Електрика і магнетизм. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2010 – 516с. 2. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики. У 2 книгах. Книга 1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001 – 448с. 3. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. У 2 книгах. Книга 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001 – 424с. 4. Курс фізики. Під редакцією Лопатинського І.Є., Видавництво Бескид Біт,2002. 5. Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Высшая школа, 1990.-478 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).