Основи теорії електронних кіл

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.020
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Лектор: Доцент, к.т.н. Максимів Іван Петрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: У курсі "Основи теорії електронних кіл" (ОТЕК) викладаються основні поняття теорії кіл, методи аналізу лінійних кіл з постійними параметрами в усталених та перехідних режимах, розрахунок їх характеристик та параметрів, основні відомості про нелінійні кола, основи теорії чотириполюсників і багатополюсників, основні поняття про кола з розподіленими параметрами. Курс ОТЕК базується в основному на знанні фізики та математики в об'ємі програми середньої школи, зокрема, на знанні кіл постійного струму, законів Ома, Кірхгофа, Фарадея і Джоуля-Ленца, закону збереження енергії, понятті похідної, інтеграла, алгебри комплексних чисел. Із курсу вищої математики потрібне знання розділів "Лінійна алгебра", "Диференціальне та інтегральне числення", "Звичайні диференціальні рівняння", "Ряди Фур'є", "Операційне числення", "Основи теорії функцій комплексного змінного". Зміст дисципліни ОТЕК тісно пов'язаний з дисциплінами в яких викладаються фізичні принципи роботи сучасних електронних приладів та інтегральних мікросхем, дається знайомство з їх характеристиками, викладаються методи побудови їх розрахункових моделей. Ці знання використовуються відтак при моделюванні та аналізі різноманітних функціональних вузлів та пристроїв. Знання, отримані студентами при вивченні дисципліни ОТЕК, використовуються в подальших навчальних курсах.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Загальні компетентності: Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Фахові компетентності: Знання інженерних методів розрахунку та вибору сфери застосування класичних та новітніх конструкцій деталей машин, вузлів і механізмів, що використовуються в сучасних біотехнічних та медичних апаратах і системах з урахуванням якості.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: • основні методи математичного опису детермінованих сигналів, їх характеристики та параметри; • методику побудови схемних і математичних моделей радіотехнічних кіл; • сучасні методи алгоритмізації розв'язання основних радіотехнічних задач; • основні властивості типових радіотехнічних кіл при характерних зовнішніх діях; Підготовлений фахівець повинен вміти: • аналітично та експериментально досліджувати основні процеси, що відбуваються в електронних колах; • використовувати сучасно радіовимірювальну апаратуру для визначення основних параметрів та характеристик електронних кіл.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика • Вища математика • Матеріали електронної техніки • Фізичні основи електронної техніки
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Основи теорії електронних кіл” укладена для студентів інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю Електроніка. Основи теорії електронних кіл – це дисципліна яка вивчає різні способи аналізу електронних кіл. Зокрема, аналіз впливу одного, чи групи вхідних сигналів на процеси, що відбуваються в колі; аналіз властивостей елементів кола та їх вплив на струми, що протікають через них; аналіз топології електронних кіл; аналіз різних типів електронних кіл; аналіз електричних сигналів, та їх параметрів.
Опис: Тема 1. Математичні моделі та характеристики детермінованих сигналів як тестових дій на електронні кола. Тема 2. Основні положення та закони теорії кіл. Тема 3. Прості електронні кола в усталеному режимі гармонічних коливань. Тема 4. Характеристики та функції лінійних електричних кіл в усталеному режимі гармонічних коливань. Тема 5. Методи розрахунку складних електронних кіл в усталеному режимі гармонічних коливань. Тема 6. Основи теорії багатополюсників та прохідних чотириполюсників. Тема 7. Перехідні процеси та імпульсні сигнали в лінійних електронних колах. Тема 8. Нелінійні резистивні кола. Тема 9. Лінійні кола з розподіленими параметрами.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання студентів буде відбуватися на основі суми двох оцінок – оцінки за поточний контроль та оцінки за іспит. Поточний контроль передбачає оцінювання успішності виконання та захисту лабораторних робіт, а також оформлення розрахункових робіт. Іспит передбачає оцінювання успішності написання екзаменаційної роботи та усної компоненти.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30 балів): • лабораторні роботи - 30 балів. Екзаменаційний контроль (70 балів): • письмова компонента - 55 балів; • усна компонента - 15 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бобало Ю.Я., Желяк Р.І., Кіселичник М.Д., Колодій З.О., Мандзій Б.А., Якубенко В.М. Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл. Навч. посібник. Львів. Вид. Львівської політехніки, 2013, - 320 с. 2. Бобало Ю.Я., Желяк Р.І., Кіселичник М.Д., Мандзій Б.А., Якубенко В.М. Основи радіоелектроніки. Навч. посібник. Львів. Вид. Нац. Ун-ту “Львівська політехніка, 2002. 456 с. 3. Попов В.П. Основы теории цепей. Учебник для вузов спец. "Радиотехника". - М.: Высш.шк., 1985. - 496 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).