Елементна база твердотільної електроніки

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.032
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доцент Кремер Ірина Петрівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати принципи функціонування елементної бази твердотільної електроніки. 2. Знати характеристики та параметри напівпровідникових приладів. 3. Знати застосування напівпровідникових приладів. 4. Вміти розробляти елементи твердотільної електроніки. 5. Вміти проводити комп’ютерне моделювання елементної бази твердотільної електроніки. 6. Вміти застосовувати напівпровідникові прилади.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Матеріали електронної техніки. Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Електронні елементи та пристрої системи безпеки та охорони.
Короткий зміст навчальної програми: • Структура напівпровідників і типи провідності. • Концентрація носіїв заряду в напівпровідниках у нерівноважному стані. • Висота потенціального бар’єра р-n переходу. • Електричний пробій p-n переходу. • Визначення та класифікація діодів. • Імпульсні діоди. • Напівпровідникові стабілітрони та стабістори. • Тунельний діод. Перемикальні діоди. Діоди Ганна. • Класифікація біполярних транзисторів. • Схеми вмикання транзистора. • Модель Еберса-Молла. • Потужні транзистори. • Диністор. • Різновиди тиристорів. • Польові транзистори з керувальним р-п переходом. • Польові транзистори з ізольованим затвором. • Параметри МДН-транзисторів. • Потужні польові транзистори. • Нанорозмірні ефекти в МДН транзисторах та квантові ефекти. • Польові гетеро транзистори. • Схеми вмикання біполярних транзисторів. • Базова конструкція та принцип функціонування ПТКП. • GBT-біполярний транзистор з ізольованим затвором. • Фотометричні параметри оптичного випромінювання. • Біполярні фототранзистори. • Світловипромінювальні прилади.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: • лабораторні роботи (30%). Підсумковий контроль (70% контрольний захід, іспит): письмова, усна форма (70%).
Рекомендована література: Базова література: 1. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: Підручник / З.Ю. Готра, І.І. Григорчак,Б.А. Лук’янець, В.П. Махній, С.В. Павлов, Л.Ф. Порлітанський, Ежи Потенські. Чернівці: Видавництво та друкарня “Технологічний центр”, 2014. – 839 с. 2. Мікросхемотехніка: Підручник за ред З.Ю. Готри [Гельжинський Ш.Ш., Голяка Р. Л., Готра З.Ю., Марусенкова Т.А.]. Львів: Ліга-Прес, 2015. – 492 с. 3. Електроніка і мікропроцесорна техніка: Посібник / Сенько В. І., Лисенко В. П., Юрченко О. М., Лукін В. Е., Руденський А. А. / К.: Агроосвіта, 2015. – 676 с. 4. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник / Квітка О. – Мелітополь: видавничий поліграфічний центр “Люкс”, 2019. – 223 с 5. Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Підручник / Мілих В. І., Шавьолкін О. О. – К.: Каравела, 2018. – 688 с. Допоміжна література: 1. Твердотільна електроніка: підручник / О. В. Борисов, Ю. І. Якименко; за заг. ред. Ю. І. Якименка. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 484 с. 2. Чишко І. В. Вступ до спеціальності “Електроніка”: Посібник / І. В.Чишко. – Суми: Сумський державний університет 2017. – 148 с. 3. Голяка Р. Л. Конспект . лекцій з предмету “Елементна база твердотільної електроніки”. Електронний варіант. - 2014. - 250 с. 4. Голяка Р. Л. Відео презентації з предмету “Елементна база твердотільної електроніки” - 2015. - 102 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Елементна база твердотільної електроніки (курсовий проєкт)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доцент Кремер Ірина Петрівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – освоєння методів аналізу процесів у твердотільній функціональній та енергетичній електроніці й електротехніці; – застосування знань при проектуванні, конструюванні та застосуванні елементів твердотільної електроніки та їх використанні при створенні компонент мікросхемотехніки; – здатність застосовувати відповідні математичні, наукові й технічні методи, інформаційні технології і комп’ютерне забезпечення при створенні нових видів електронної техніки та пристроїв; – вміти продемонструвати знання та навички концептуального проектування приладів електроніки; – вміти сформувати споживчі характеристики електронних пристроїв і вміти їх проаналізувати; – вміти показати знання та навички у визначенні характеристик електронних пристроїв та основ їх проектування з залученням програми Electronic Workbench; – знати і вміти використати математичний пакет Maple для розрахунку характеристик електронних матеріалів та пристроїв; – застосовувати відповідні математичні, наукові й технічні методи, інформаційні технології і комп’ютерне забезпечення при створенні нових видів електронної техніки та пристроїв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Матеріали електронної техніки. Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Електронні елементи та пристрої системи безпеки та охорони.
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект покликаний сформувати і розвинути вміння та навички проектування електронних пристроїв та елементів електронної мікросхемотехніки, а також можливості набуття загальної професійної компетенції при експлуатації електронної техніки. Пояснювальна записка до курсового проекту повинна містити текстовий та ілюстративний матеріал, а також розрахунок елементів електронної техніки з залученням програми Electronics Workbench. Результатом роботи є дієздатна база даних з тестовим наповненням даними, яку можна використати для проектування електронних пристроїв. Етапи виконання курсового проекту: 1. Ознайомлення з завданням, методологією виконання курсового проекту та уточнення варіанту завдання. 2. Аналіз предметної області згідно завдання та визначення необхідних споживчих характеристик пристрою. 3. Встановлення методів виготовлення (отримання) електронних пристроїв та елементів мікросхемо техніки. 4. Визначення напрямків розвитку електронних пристроїв та елементів мікросхемотехніки у провідних виробників електронної техніки і новітніх матеріалів, які при цьому застосовуються. 5. Проведення проектування основних елементів твердотільної електроніки із залученням програми Electronics Workbench. 6. Розрахунок основних елементів твердотільної електроніки із залученням програми Electronics Workbench. 7. Формулювання висновків та оформлення звіту із курсового проекту. 8. Захист курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсового проекту, згідно з описом етапів виконання курсового проекту. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту. Поточний контроль (40%). Перевірка тексту і графічної частини курсового проекту (20%). Захист курсового проекту (40%).
Рекомендована література: 1. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: Підручник / З.Ю. Готра, І.І. Григорчак,Б.А. Лук’янець, В.П. Махній, С,В. Павлов, Л.Ф. Порлітанський, Ежи Потенські. Чернівці: Видавництво та друкарня “Технологічний центр”, 2014. – 839 с. 2. Мікросхемотехніка: Підручник за ред З.Ю. Готри [Гельжинський Ш.Ш., Голяка Р. Л., Готра З.Ю., Марусенкова Т.А.]. Львів: Ліга-Прес, 2015. – 492 с. 3. Електроніка і мікропроцесорна техніка: Посібник / Сенько В. І., Лисенко В. П., Юрченко О. М., Лукін В. Е., Руденський А. А. / К.: Агроосвіта, 2015. – 676 с. 4. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник / Квітка О. – Мелітополь: видавничий поліграфічний центр “Люкс”, 2019. – 223 с. 5. Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Підручник / Мілих В. І., Шавьолкін О. О. – К.: Каравела, 2018. – 688 с. 6. Твердотільна електроніка: підручник / О. В. Борисов, Ю. І. Якименко; за заг. ред. Ю. І. Якименка. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 484 с. 7. Чишко І. В. Вступ до спеціальності “Електроніка”: Посібник / І. В.Чишко. – Суми: Сумський державний університет 2017. – 148 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).