Квантова електроніка та лазерна техніка

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.033
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.ф-м.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Мати уявлення про основні етапи розвитку квантової електроніки, а також її перспективи; • розуміти фізичні явища, які лежать у фундаменті квантової електроніки; • знати фізичні основи взаємодії квантових систем з електромагнітним полем; • знати основні типи лазерів, принцип їх роботи, характеристики лазерного випромінювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізичні основи електронної техніки. Функціональна електроніка, ч.1. Кореквізити: Функціональна електроніка, ч.2. Лазери в медицині та біології.
Короткий зміст навчальної програми: • Загальна характеристика світлових хвиль. • Плоскі світлові хвилі. • Енергетичний стан атомів. • Магнітні моменти атомів. • Енергетичний стан молекул. • Коливальні, обертові та коливально-обертові спектри молекул. • Спонтанні та індуковані переходи в квантових системах. • Спектральна лінія. • Моделі квантових систем. • Оптичні резонатори. • Фізичні процеси в оптичних резонаторах. • Загальна характеристика газових активних середовищ. • Іонні лазери. • Молекулярні лазери. • Лазер на окисі вуглецю. • Лазери на самообмежених переходах в атомах і молекулах. • Ексимерні лазери. • Хімічні лазери. • Рідинні лазери. • Лазери на холестеричних рідких кристалах із домішкою барвника. • Твердотільні лазери. • Напівпровідникові лазери.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): звіти з практичних занять; - підсумковий контроль (70%): іспит.
Рекомендована література: 1. З.М.Микитюк. Квантова електроніка/ Конспект лекцій (електронний варіант), 2014.– 120 с. 2. Велигоша А.З. Приборы СВЧ и оптического диапазона. Учебное пособие. – Издательство СКФУ. – 2014. – 203 с. 3. Миногин В.Г. Физика лазеров. Учебное пособие. –М.–Издательство МФТИ.– 2010. – 336 с. 4. Фізичні основи електронної техніки: Підручник/ З.Ю.Готра, І.Є.Лопатинський, Б.А.Лукіянець, З.М.Микитюк, І.В.Петрович – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. – 880 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Квантова електроніка та лазерна техніка (курсовий проєкт)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.ф-м.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Мати уявлення про основні етапи розвитку квантової електроніки, а також її перспективи; • розуміти фізичні явища, які лежать у фундаменті квантової електроніки; • знати фізичні основи взаємодії квантових систем з електромагнітним полем; • знати основні типи лазерів, принцип їх роботи, характеристики лазерного випромінювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізичні основи електронної техніки. Функціональна електроніка, ч.1. Кореквізити: Функціональна електроніка, ч.2. Лазери в медицині та біології.
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект з дисципліни "Квантова електроніка та лазерна техніка" полягає у вивченні фізичних процесів приладів, які використовують вимушене випромінювання, ознайомлені з методами розрахунку і особливостями застосування квантових підсилювачів і генераторів; формуванні у студентів уяви про основні перспективи розвитку та вдосконалення квантової електроніки. Етапи виконання курсового проекту: 1. Ознайомлення з завданням, методологією виконання курсового проекту (курсової роботи) та уточнення варіанту завдання. 2. Терми та розщеплення енергетичної структури в електричних і магнітних полях. Термодинамічна рівновага. 3. Розрахунок частоти генерації приладів квантової електроніки, які працюють на переходах між магнітними підрівнями. 4. Розрахунок спектральних характеристик лазерного випромінювання. 5. Розрахунок коефіцієнта підсилення активних середовищ. 6. Розрахунок енергетичних параметрів іонних лазерів. 7. Розрахунок кута розходження лазерного променя. 8. Захист курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсового проекту згідно з описом етапів виконання курсового проекту. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту. • Поточний контроль - 40%. • Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи – 20%. • Захист курсової роботи – 40%.
Рекомендована література: 1. З.М.Микитюк. Квантова електроніка/ Конспект лекцій (електронний варіант), 2014.– 120 с. 2. Велигоша А.З. Приборы СВЧ и оптического диапазона. Учебное пособие. – Издательство СКФУ. – 2014. – 203 с. 3. Миногин В.Г. Физика лазеров. Учебное пособие. –М.–Издательство МФТИ.– 2010. – 336 с. 4. Фізичні основи електронної техніки: Підручник/ З.Ю.Готра, І.Є.Лопатинський, Б.А.Лукіянець, З.М.Микитюк, І.В.Петрович – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. – 880 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).