Метрологія, стандартизація та сертифікація

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доц. Кучмій Галина Любомирівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні поняття системи метрологічного забезпечення. • Знати основи міжнародної системи охорони інтелектуальної власності в області метрології. • Знати нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації. • Знати права та обов’язки власників метрологічних документів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Мікросхемотехніка. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Основи стандартизації. Основи метрології. Фізичні величини. Засоби вимірювальної техніки. Методи вимірювання. Аналогові електровимірювальні прилади. Типи відхиляючих систем. Метрологічні засоби для розширення меж вимірювання. Електронні аналогові електровимірювальні прилади. Управління якістю. Система сертифікації. Міжнародне співробітництво в галузі метрології. Штрихове кодування.
Методи та критерії оцінювання: • практичні роботи, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Бичківський Р.В., Зорій В.І., СтолярчукП.Г. Основи метрологічного забезпечення, - Львів: ДУ «Львівська політехніка», 2012. – 190 с. 2. Бичківський Р.В. Управління якістю. – Львів, ДУ «Львівська політехніка», 2009. – 328 с. 3. Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація.НУ”Львівська політехніка”, 2002. – 560 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).