Електронні системи

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.054
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Доцент Івах Марія Степанівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання про характеристики та принципи побудови електронних систем. 2. Знання основи проектування електронних систем. 3. Уміння розрізняти види давачі інформації, структуру каналів зв’язку, пристрої реєстрації та відновлення інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Елементна база твердо тільної електроніки. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Математичні моделі та алгоритми проектування елементів та структур електронної техніки.
Короткий зміст навчальної програми: Математичні моделі та алгоритми проектування елементів та структур електронної техніки Оцінка електронних систем. Структура системи. Задачі і методи проектування електронних систем. Висхідне і нисхідне проектування. Типи електронних систем і їх характеристики. Види параметрів електронних систем. Ефективність електронних систем. Надмірність інформації. Випадкові сигнали і їх ймовірністні характеристики. Розділення сигналів, роздільна здатність. Передача інформації.
Методи та критерії оцінювання: Практичні заняття (40 %) Екзаменаційний контроль (60%)
Рекомендована література: Базова 1. Готра З.Ю. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки / З.Ю. Готра, І.І. Григорчак, Б.А. Лукіянець, В.П. Махній, С.В. Павлов, Л.Ф. Політанський, Ежи Потенські. Чернівці: Видавництво та друкарня «Технологічний центр», 2014. 839 с. 2. Готра З.Ю. Технологія електронної техніки: навчальний посібник: у 2 т. - Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 888 с. 3. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка: Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков, та ін. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 423 с.: іл. 4. Готра З.Ю. та ін. Фізичні основи електронної техніки. Підручник. / Готра З.Ю., Лопатинський І.Є., Лукіянець Б.А., Микитюк З.М., Петрович І.В. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. – 880 с. Допоміжна 5. Мичуда З.Р. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі – АЦП майбутнього: Монографія . 2002 – 242 с. 6. Кон,Ефим Львович. Передача данных в информационно-управляющих системах: Теорет.основы помехоустойчивой передачи и обраб.цифровой информ.:Учеб.пособие для студентов вузов/ Перм.гос.техн.ун-т. - Пермь : Перм.гос.техн.ун-т, 2000. - 157c.: 7. Говард В. Джонсон. Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии, ; Москва, “Вільямс”, 2005. - 1024 с. 8. Ричард Рид. Основы теории передачи информации, Москва, “Вільямс”, 2004. - 304 с. 9. Нильс Фергюсон, Брюс Шнайер. Практическая криптография,. Москва, “Диалектика” 2004. - 432 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).