Автоматизоване проєктування елементів та пристроїв електронної техніки

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.038
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Барило Григорій Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Методи аналізу, синтезу і оптимізації елементів і пристроїв електронної техніки. 2. Методи, моделі та алгоритми системотехнічного, схемотехнічного, конструкторського та технологічного проектування елементів та пристроїв електронної техніки. 3. Призначення, технічні характеристики та основні функції сучасних систем автоматизованого проектування. 4. Розробляти алгоритми та програми аналізу, синтезу і оптимізації елементів і пристроїв електронної техніки. 5. Застосовувати засоби автоматизованого проектування для розробки елементів та пристроїв електронної техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем. Кореквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем. Фізичні основи електронної техніки. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Термінологія в галузі автоматизованого проектування. Елементи теорії множин і теорії графів. Математичні моделі об’єктів проектування. Аналіз, синтез та оптимізація об’єктів проектування. Автоматизація схемотехнічного, конструкторського та технологічного проектування пристроїв електронної техніки. Автоматизація проектування компонентів електронної техніки. Автоматизація схемотехнічного проектування пристроїв електронної техніки. Автоматизація конструкторського проектування пристроїв електронної техніки. Автоматизація технологічного проектування пристроїв електронної техніки.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30 %); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: Базова література: 1. И.П.Норенков. Основы автоматизированного проектирования. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. – 447 с. 2. Сухарев А.В., Золотов А.И. Модели и процедуры оптимизации в автоматизации проектирования: Учеб. пособие. СПб.: СЗТУ, 2001 - 165 с. 3. Овчинников В.А. Алгоритмизация комбинаторно-оптимизационных задач при проектировании ЭВМ и систем. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001 – 265 с. 4. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств / О. В. Алексеев, А. А. Головков, И. Ю. Пивоваров, Г. Г. Чавка; Под ред. О. В. Алексеева. - М.: «Высш. шк.», 2000. - 334 с. 5. Корячко В.П., Курейчик В.М., Норенков И.П. Теоретические основы САПР.: Энергоатомиздат, 1987. – 400 с. 6. Разевиг В. Д. Система проектирования цифровых устройств OrCAD. - М.: «Солон-Р», 2000. – 458 с. 7. Стешенко В. Б. ACCEL EDA. Технология проектирования печатных плат. - М.: «Нолидж», 2000. – 386 с. Допоміжна література: 1. Розрахунок та дослідження характеристик тріодного прожектора електронно-променевих приладів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніки"/ Укладачі З.Ю. Готра, В.В. Григор'єв.- Львів: НУ "Львівська політехніка", 2009.- 12 с. 2. Автоматизація синтезу та оптимізації конструкції біполярного транзистора монолітної інтегральної схеми: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніки"/ Укладачі Р.Л. Голяка, В.В. Григор'єв.- Львів: ДУ "Львівська політехніка", 2014.- 13 с. 3. Розрахунок координат елементів топології біполярного транзистора монолітної інтегральної схеми: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніки" / Укладачі Р.Л. Голяка, В.В. Григор'єв.- Львів: ДУ "Львівська політехніка", 2011.- 13 с. 4. Проектування топології біполярного транзистора монолітної інтегральної схеми: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніка" / Укладачі Р.Л. Голяка, В.В. Григор'єв.- Львів: ДУ "Львівська політехніка", 2004.- 12 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Автоматизоване проєктування елементів та пристроїв електронної техніки (курсовий проєкт)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.041
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Барило Григорій Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Методи аналізу, синтезу і оптимізації елементів і пристроїв електронної техніки; - методи, моделі та алгоритми системотехнічного, схемотехнічного, конструкторського та технологічного проектування елементів та пристроїв електронної техніки; - призначення, технічні характеристики та основні функції сучасних систем автоматизованого проектування; - розробляти алгоритми та програми аналізу, синтезу і оптимізації елементів і пристроїв електронної техніки; - застосовувати засоби автоматизованого проектування для розробки елементів та пристроїв електронної техніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем. Кореквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем. Фізичні основи електронної техніки. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект присвячений вивченню основ аналізу, синтезу та оптимізації елементів і пристроїв електронної техніки, термінології в галузі автоматизованого проектування, структурі та класифікація автоматизованого проектування. Викладаються основні методи аналізу, синтезу і оптимізації елементів і пристроїв електронної техніки; методи, моделі та алгоритми системотехнічного, схемотехнічного, конструкторського та технологічного проектування елементів та пристроїв електронної техніки. Етапи виконання курсового проекту: 1. Ознайомлення з завданням, методологією виконання курсового проекту та уточнення варіанту завдання. 2. Розробка структурної схеми процесу автоматизованого проектування конструкції біполярного транзистора монолітної інтегральної схеми. 3. Розробка алгоритму та програми синтезу і оптимізації конструкції біполярного транзистора. 4. Синтез та оптимізація конструкції біполярного транзистора монолітної інтегральної схеми за допомогою програми TRANSISTOR. 5. Проектування топології біполярного транзистора монолітної інтегральної схеми. 6. Розрахунок координат елементів топології біполярного транзистора за допомогою пакету MathCAD. 7. Проектування топології біполярного транзистора в графічному редакторі Auto-CAD. 8. Захист курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсового проекту згідно з описом етапів виконання курсового проекту. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту. • Поточний контроль - 40%. • Перевірка тексту і графічної частини курсового проекту – 20%. • Захист курсової проекту – 40%.
Рекомендована література: 1. И.П.Норенков. Основы автоматизированного проектирования. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. – 447 с. 2. Сухарев А.В., Золотов А.И. Модели и процедуры оптимизации в автоматизации проектирования: Учеб. пособие. СПб.: СЗТУ, 2001 - 165 с. 3. Овчинников В.А. Алгоритмизация комбинаторно-оптимизационных задач при проектировании ЭВМ и систем. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001 – 265 с. 4. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств / О. В. Алексеев, А. А. Головков, И. Ю. Пивоваров, Г. Г. Чавка; Под ред. О. В. Алексеева. - М.: «Высш. шк.», 2000. - 334 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).