Мікропроцесори та системи на їх основі

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.M.046
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доц. Шимчишин Ольга Йосифівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у вивченні загальних принципів функціонування елементів мікропроцесорів та систем на їх основі, освоєнні програмних і апаратних засобів таких систем, які мають велике значення для розуміння принципів побудови алгоритмів функціонування мікропроцесорів та контролерів.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. Фахові компетентності: ФК4. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі електроніки. ФК9. Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв для проектування мікропроцесорних та електронних систем, пристроїв функціональної, квантової та лазерної електроніки.
Результати навчання: РН1. ЗН.5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для вирішення задач проектування та налагодження електронних систем, демонструвати навички програмування, аналізу та відображення результатів вимірювання та контролю. РН2. ЗН.9. Проектувати складні системи реального часу та засоби збору і обробки інформації, узгоджені з заданими інформаційними та програмними засобами шляхом застосування програмного забезпечення для вбудованих систем на основі мікроконтролерів. РН3. УМ.2. Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначити загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі та організаційні здібності, організувати робоче місце, планувати робочий час. РН4. УМ.6. Аналізувати процеси у електронних пристроях та системах із застосуванням математичних методів; забезпечувати задані режими роботи, використовувати та експлуатувати пристрої електроніки. РН5. КОМ2. Використання комунікативної компетентності для ефективної взаємодії в різних сферах спілкування; відбір і систематизація інформаційних матеріалів з метою спілкування у професійній сфері. РН6. АіВ2. Відповідальне ставлення до професійних обов’язків та виконуваних робіт, самостійність у прийнятті і виконанні рішень в процесі подолання навчальних труднощів, спираючись на власний досвід творчого розв’язання поставлених проблем. РН7. АіВ3. Самостійність при опрацюванні, інтерпретації та узагальненні даних, відповідальність за оперативність, точність і достовірність подачі інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Математичний аналіз. Фізичні основи електронної техніки. Теоретичні основи електротехніки. Інформатика інфокомуніуаційних систем. Кореквізити: Автоматизоване проектування пристроїв електронної техніки.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Мікропроцесори та системи на їх основі” укладена для студентів інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю Електроніка. Навчальна дисципліна присвячена вивченню фізичних основ роботи приладів та засобів відображення інформації, а також основних типів та характеристик сучасних пристроїв та систем.
Опис: Загальні відомості про мікропроцесори. Представлення інформації в інформаційно - вимірювальних системах. Принципи побудови мікропроцесорних систем. Архітектура мікропроцесорів. Режими роботи процесора. Покоління процесорів. Програмування мікропроцесорних систем. Особливості архітектури мікропроцесорів різної розрядності. Побудова модулів пам’яті мікропроцесорних систем. Режими функціонування МПС. Інтерфейс пристроїв введення-виведення. Мікроконтролери. Програмування мікроконтролерних систем. Апаратно-програмні платформи Arduino.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконані та захищені практичні роботи, розв’язування задач в аудиторії, виконання домашніх завдань. Підсумковий контроль: диференційований залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі. Поточний контроль: практичні заняття – 40 балів; контрольна робота – 60 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова література: 1. Мікропроцесорна техніка: Електронний підручник / В.Я. Жуйков, Т.О. Терещенко, Ю.С. Ямненко, А.В. Заграничний ; відп. ред. О.В. Борисов. 2016. – 440 с. 2. Мікроконтролери: Архітектура, програмування та застосування в електромеханіці : навч. посіб. / Ю. С. Грищук. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 384 с. 3. Кулабухов А.М., Ларін В.О., Якушкін М.О. Проектування цифрових автоматів і мікропроцесорних систем керування. – Дніпропетровськ РВВ ДНУ, 2005. – 131 с. 4. Мікропроцесорна техніка: навч. посібник/В.В. Ткачов, Г. Грулер, М-59 Н. Нойбергер та ін. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 188 с. 5. Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М. П44 Основи мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 226 с. Допоміжна література: 1. Мікропроцесорна техніка (За ред.. Т.О.Терещенко): Підручник. – Харків: НТУ ХПІ, 2003. — 440 с. 2. Жабін В.І., Жуков І.А., Ткаченко В.В., Клименко І.А. Мікропроцесорні системи: навч. посібн. К.: НАУ, 2009. 492 с. 3. Програмування мікроконтролерів AVR : [навчальний посібник] / С. М. Цирульник, О. Д. Азаров, Л. В. Крупельницький, Т. І. Троя- новська. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 111 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).