Елементи та пристрої відображення інформації

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.062
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.ф-м.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання полягають у вивченні основних характеристик пристроїв відображення інформації, їхньої будови, принципу дії та основних технічних характеристик; ознайомленні з сучасним станом розвитку пристроїв відображення інформації на основі рідких кристалів, плазми, органічних світлодіодів, польової емісії та електрохромних матеріалів.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК5.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК7.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Фахові компетентності: ФК3.Здатність інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердотільної, функціональної та енергетичної електроніки, електротехніки. ФК9. Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв для проектування мікропроцесорних та електронних систем, пристроїв функціональної, квантової та лазерної електроніки.
Результати навчання: РН1 . ЗН.6. Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати. РН2. ЗН.17. Демонструвати навички проведення експериментальних досліджень, пов’язаних з професійною діяльністю; вдосконалювати методики вимірювання; контролювати достовірність отриманих результатів; систематизувати та аналізувати дані, отримані експериментальним шляхом. РН3. УМ2. Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначити загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі та організаційні здібності, організувати робоче місце, планувати робочий час РН4. УМ9. Аналізувати науково-технічну літературу (в тому числі іноземну) щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки, технічної, технологічної та конструкторської документації, використовувати нові технічні рішення. РН5. УМ.12. Оцінювати функціонування електронних приладів, пристроїв та систем, визначати відхилення від норми параметрів та режимів функціонування електронних пристроїв, здійснювати регулювання відповідних електронних пристроїв, здійснювати регулювання відповідних електронних приладів та пристроїв для досягнення нормальних режимів функціонування.. РН6. КОМ2. Використання комунікативної компетентності для ефективної взаємодії в різних сферах спілкування; відбір і систематизація інформаційних матеріалів з метою спілкування у професійній сфері. РН7. АіВ2. Відповідальне ставлення до професійних обов’язків та виконуваних робіт, самостійність у прийнятті і виконанні рішень в процесі подолання навчальних труднощів, спираючись на власний досвід творчого розв’язання поставлених проблем. РН8. АіВ3. Самостійність при опрацюванні, інтерпретації та узагальненні даних, відповідальність за оперативність, точність і достовірність подачі інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізичні основи електронної техніки, Матеріали електронної техніки. Кореквізити: Функціональна електроніка, Фізичні основи електронної техніки.
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни "Елементи та пристрої відображення інформації" укладена для студентів інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю Електроніка. У навчальній дисципліні вивчаються фізичні основи, принцип роботи елементів та пристроїв відображення інформації та механізми функціонування різних типів дисплеїв.
Опис: Загальні відомості про дисплеї. Рідкокристалічні дисплеї. OLED дисплеї. Плазмові дисплеї. Дисплеї на польовій емісії. Електрохромні дисплеї. Електронний папір. TFT дисплеї. Дисплеї на квантових точках.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконані та захищені лабораторні роботи. Підсумковий контроль: екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: лабораторні роботи – 30 балів Екзаменаційний контроль: письмова компонента – 50 балів; усна компонента – 20 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова література: 1. Системи та пристрої відображення інформації: монографія/ С.В. Павлов, Г.Д. Дорощенков, З.Ю. Готра та ін. – Вінниця: ВНТУ, 2018. - 216 с. 2. Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї: навчальний посібник/ З.Ю.Готра, В.П.Кожем’яко, З.М.Микитюк та ін. – Вінниця: ВНТУБ 2014. – 162 с. 3. Рідкокристалічна електроніка: Монографія / За редакцією проф. З.Готри. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2010. – 532 с. 4. З.М. Микитюк. Конспект лекцій з дисципліни «Елементи та пристрої відображення інформації». – Львів, 2011. – 101 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).