Аналіз безпеки руху на регульованих перехрестях у Залізничному районі м. Львова

Автор: Гультяєв Микита Євгенович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Гультяєв М.Є., Афонін М.О. (керівник). Аналіз безпеки руху на регульованих перехрестях у Залізничному районі м. Львова. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація. Безпека дорожнього руху була і залишається актуальним питанням в Україні та світі. Як свідчить статистика, в Україні щороку здійснюється велика кількість дорожньо-транспортних подій – більше 15 тисяч. З них велика кількість дорожньо-транспортних подій є з пораненнями та летальними випадками [1]. Перехрестя – місця з найбільшою концентрацією дорожньо-транспортних подій, адже там транспортні засоби найбільше взаємодіють між собою. Найпоширенішим методом визначення аварійності на перехрестях є коефіцієнт відносної аварійності. Він базується на визначенні важливості конфліктних точок залежно від інтенсивності транспортних потоків, які взаємодіють між собою [2-3]. Зазвичай розрізняють три стандартні конфліктні точки: розділення, пересічення та злиття транспортних потоків, проте різні дослідження вказують різну їх кількість залежно від специфіки взаємодії транспортних та пішохідних потоків [4-6]. У роботі проведено дослідження аварійності на трьох регульованих перехрестях у Залізничному районі м. Львова. Проведено натурні дослідження зі збором інтенсивності руху транспортних потоків, а також існуючого стану світлофорної сигналізації на кожному перехресті. Проведено розрахунок коефіцієнта відносної аварійності на досліджуваних перехрестях. На тих перехрестях, які визнано дуже небезпечними, розроблено проект організації дорожнього руху з запропонованими змінами, які підвищують безпеку руху на перехресті. Також розроблено нові графіки роботи світлофорної сигналізації відповідно до внесених змін у проект організації дорожнього руху на перехрестях. Після цього, проведено повторний розрахунок коефіцієнта відносної аварійності на досліджуваних перехрестях та здійснено перевірку, чи сприяють проведені заходи щодо покращення організації дорожнього руху підвищенню рівня його безпеки. Об’єкт дослідження – регульовані перехрестя у Залізничному районі міста Львова Предмет дослідження – безпека дорожнього руху на регульованих перехрестях. Мета дослідження: аналіз безпеки дорожнього руху шляхом розрахунку коефіцієнтів відносної аварійності та підвищення його безпеки шляхом удосконалення дорожнього руху на регульованих перехрестях. В результаті проведених досліджень досліджено безпеку руху на регульованих перехрестях та розроблено проекти з організації дорожнього руху, які сприяють підвищенню безпеки руху. Ключові слова – транспортний потік, натурні дослідження, інтенсивність руху, безпека дорожнього руху, коефіцієнт відносної аварійності. Перелік використаних літературних джерел. 1. Патрульна поліція України. (2020.). Режим доступу: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ 2. Лопух, О. Р., Придатко, О. В., & Паснак, І. В. (2015). Удосконалення методів дослідження безпеки дорожнього руху (на прикладі міста Львова). Науковий вісник НЛТУ України, 25(5), 210-216. 3. Молнар, Д.Р, Ренкас, А.А. (2020). Дослідження аварійності на перехрестях міста Львова з жорстким світлофорним регулюванням. Збірник наукових праць XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перпективи розвитку системи безпеки життєдіяльності», 460–461. 4. Поліщук, В. П. (2011). Організація та регулювання дорожнього руху: підручник/за заг. ред. ВП Поліщука; ОО Бакуліч, ОП Дзюба, ВІ Єресов та ін. К.: Знання України. 5. Єресов, В., & Рябець, Я. (2006). Удосконалення методики оцінки потенційної безпеки дорожнього руху. Правова інформатика, (2), 84-89. 6. Рябець, Я.В. Комплексна оцінка потенційної небезпеки руху на перехрестях (Doctoral dissertation, «Транспортні системи»/Я.В. Рябець.–Київ, 2009.–20 с).