Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на культурну спадщину України

Автор: Раєнко Олена Володимирівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Раєнко Олена Володимирівна. Адміністративна відповідальність за посягання на культурну спадщину України. – Рукопис. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня Магістра зі спеціальності 081 «Право» . – Національний університет «Львівська політехніка» – Львів, 2021. – 97 с. В умовах глобалізації демократичних змін в суспільстві, виникає гостра необхідність у збереженні і захисті об’єктів культурного надбання нації. А також необхідність на законному рівні врегулювання суспільних відносин, що виникають у сфері охорони культурної спадщини. За період незалежності, в українському законодавстві відбулося багато змін. Це насамперед обумовлено євроінтеграційним курсом розвитку нашої держави. Саме тому вітчизняне законодавство потребує відповідності із міжнародно-правовими нормами. Міжнародна практика дозволить використовувати досвід зарубіжних країн у збереженні культурних надбань. Втілення міжнародних практик почалося із ратифікації Україною ряду міжнародних конвенцій щодо охорони культурної спадщини, таких як: Конвенцією про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 р. [3]; Конвенції ООН про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14.05.1954 року[139]; Конвенції ЮНЕСКО про охорону підводної культурної спадщини від 06.11.2003 року[140]; Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 16.11.1972 року[8], а також взяття нашою державою правових зобов’язань . Об’єкт дослідження є суспільні відносини у сфері охорони культурної спадщини України. Предмет дослідження є адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони культурної спадщини. Метою дослідження є комплексне вивчення проблеми, обґрунтування висновків та формулювання пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері охорони культурної спадщини на теоретичній основі. Сфера охорони культурної спадщини потребує захисту та регулювання з боку державної влади. В законодавстві України закріплені норми врегулювання суспільних відносин пов’язаних із захистом культурної спадщини. На державні органи покладається відповідальність за контроль щодо дотримання норм законодавства. Результатом дослідження було зроблено висновки, щодо недосконалості сучасного законодавства та його невідповідності потребам суспільства. У зв’язку з наявністю у законодавстві недоліків. Ключові слова: культурна спадщина, культурні цінності, провадження, профілактика, заходи забезпечення, штраф.