Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України

Автор: Чорній Любомир Миронович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Чорній Л.М., Цьвок М.С. (керівник). Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України (тема магістерської роботи). Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів 2021. В даний час в Україні відбуваються складні процеси, які свідчать про вагомі структурні модернізації в різних сферах суспільного життя, та зростання активності органів виконавчої влади в управлінні соціальними процесами. На жаль, існуюча модель державного управління найважливішими сферами суспільного життя (економічною, соціально-культурною, та адміністративно-політичною), обумовлена реаліями пострадянського етапу розвитку суспільства і держави. Вивченню поняття «державне управління» присвячені праці відомих фахівців в галузі адміністративного права, зокрема Г.В. Атаманчук визначає його, як практичне, організуюче і, яке регулює вплив держави на суспільне життя людей з метою її упорядкування, збереження, або перетворення, що спирається на його владну силу [1, с. 50]. Теорія Ю.А. Тихомирова опираючись на методи структурного і системного аналізу порівняльного правознавства, за якими вчений вважає збитковим ототожнення сфери державного управління зі сферою функціонування виконавчої влади [2, с. 10]. Б.Н. Габричідзе, вважає, що державне управління являє собою здійснення від імені, та за дорученням держави управління, тобто виконавчу і розпорядчу діяльність, в сферах і галузях економічного і соціального розвитку громадянського суспільства, охорони прав і свобод людини і громадянина, зміцнення правової і демократичної держави [3, с. 25]. У сучасних умовах особливого значення набуває проблема правосуб’єктності. Дослідників звертається до вивчення найважливіших питань адміністративного права, пов’язаних з організацією діяльності органів державної влади, і особливо органів виконавчої влади. Під системою державних органів в державі розуміється сукупність її регіональних, обласних і місцевих органів державної влади [4, с. 35]. Конституція України говорить про те, що в межах ведення держави органи виконавчої влади утворюють єдину систему виконавчої влади в Україні [5]. Об’єктом роботи виступають суспільні правовідносини, що виникають в процесі практичної реалізації адміністративно-правового механізму правосуб’єктності органів виконавчої влади з управління основними сферами суспільного життя (економічною, соціально-культурною, та адміністративно-політичною). Предметом роботи є правова форма і зміст адміністративно-правової категорії «правосуб’єктність» стосовно до органів виконавчої влади. Мета роботи у вивченні стану нормативно-правової регламентації правосуб’єктності органів виконавчої влади, та у виявленні основних проблем, недоліків, що стосуються правового статусу, організації, компетенції і функціонування, а також відповідальності органів виконавчої влади. Без вирішення цих важливих питань неможлива реалізація численних програм розвитку держави, окремих сфер суспільного життя і галузей управління. Не випадково одним з найбільш актуальних завдань сьогодення є створення дієвої системи державного управління. Ключові слова: правосуб’єктність, органи виконавчої влади, місцеве самоврядування, державна влада, державне управління, суб’єкт управління. Список використаних джерел. 1. Атаманчук Г.В. Забезпечення раціональності державного управління. М., 1990. 351 с. 2. Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. Х., 1996. 427 с. 3. Габричидзе Б.М., Чернявський А.Г. Адміністративне право. М., 2001. 624 с. 4. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право. За ред. В.Б. Авер’янова. К.: «Юстініан», 2007. 288 с. 5. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.