"Сучасні тенденції проектування об’єктів дитячої творчості (з розробкою проекту центру творчості у м. Львові)".

Автор: Ткачук Ганна Олександрівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ткачук Г.О., Воронкова І.С. (керівник). Сучасні тенденції проектування об’єктів дитячої творчості (з розробкою проекту центру творчості у м. Львові).Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021 Розширена анотація Сьогодення диктує свої правила та тенденції розвитку, таким чином формується зовсім інший відмінний від минулого лад суспільного життя, зростає значення виховання та освіти як одного із найважливіших чинників формування нової якості суспільства та економіки.[1] Центри дитячої творчості повинні представляти собою програму, що закликає до заохочення архітектурних форм, стимулюючих творчість і соціальну інтеграцію дітей, бути максимально зручними і при цьому цікавими в архітектурному відношенні, мати яскравий індивідуальний вигляд, а також стати затребуваними в соціальному плані.[2][3] Об’єктом даного дослідження є центри дитячої творчості в Україні. Предмет роботи –принципи архітектурно-планувальної організації, а також засоби, які використовують при формуванні середовища архітектури центрів дитячої творчості на території України. Метою даного дослідження є розробка нового, сучасного типу архітектури центрів дитячої творчості, спираючись на результати проведених дослідження в цій темі, відійшовши від шаблонного проектування радянського періоду, яке не відповідає на даний момент сучасній моделі позашкільної освіти. Дипломна робота обсягом 90 сторінок, складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У склад викладеного матеріалу увійшло 81 ілюстрацій, 18 джерел в переліку посилань. У першому розділі розглянута історія виникнення та розвиток центрів дитячої творчості, розписано у чому полягає актуальність будівництва споруд цього типу на теренах України, а також проаналізований закордонний та вітчизняний досвід будівництва дитячих закладів, встановлена класифікація центрів дитячої творчості. У другому розділі – зроблений аналіз основних методів і принципів проектування, які впливають на формування ра розвиток центрів дитячої творчості. Третій розділ виключно рекомендаційний, а саме у ньому наведений ряд пропозицій щодо проектування та будівництва центрів дитячої творчості, запропоновані матеріали, які варто використовувати для внутрішнього та зовнішнього оздоблення споруд. У четвертому розділі описане архітектурно-планувальне вирішення, яке було запропоноване після проведених досліджень в даній темі. Також дана робота має додатки, а саме: - результати соціологічних досліджень, які були проведені автором роботи; - публікації у інтернет-джерелах про проведення автором роботи лекції на тему «Сучасні центри дитячої творчості», яка була розроблена на основі проведених досліджень; - сертифікати про участь у міжнародних конференція безпосередньо з тематикою пов’язаною із темою даної роботи; - графічні матеріали, які були розроблені вході дослідження. За результатами роботи було зроблено висновки та пропозиції щодо створення нової бази для проектування закладів дитячої творчості в Україні. Запропонований власний варіант архітектури споруди центру дитячої творчості у м.Львів. Ключові слова: творчість, дитяча творчість, центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді, мистецька школа, художня школа. Перелік використаних літературних джерел. 1. Міленін В.М. Інноваційна модель виховного простору сучасногопозашкільного навчального закладу : Посібник. Київ, 2013. 160 с. 2. Шевченко Л., Аванесян Д. До проблеми формування осередківпозашкільної освіти дітей творчого спрямування (вітчизняний та зарубіжнийдосвід). 3. Букреева С.М. Становление и развитие системы внешкольного воспитания детей в Украинской ССР (1917-1941 гг.): Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1981.