Автоматизація управління інформаційними потоками в сучасній інфокомунікаційній мережі

Автор: Михалейко Павло Петрович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Інформаційні технології проектування
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Михалейко П.П., Белей О.І. Автоматизація управління інформаційними потоками в сучасній інфокомунікаційній мережі. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020 р. Розширена анотація У зв’язку зі зростанням частки інформаційних технологій та їх розвитком все більше бізнес-контентів реалізуються за допомогою послуг інфоркомунікаційної мережі. При цьому застосування інфоркомунікаційної мережі швидше реагують на зміни ринку, оперативно збирають та надають запитувану інформацію користувачам. Зростаючі потужності персональних комп’ютерів, збільшення кількості додатків на основі клієнт-серверної взаємодії, пакетної обробки програм в реальному часі вимагає високих швидкостей від традиційної інфокомунікаційної мережі. Об’єкт дослідження – інформаційний потік, що надходить на буфер порту мережевого комутатора інфоркомунікаційної мережі. Предмет дослідження – моделі обслуговування самоподібного потоку на основі алгоритму функціонування програм автоматизованого управління динамічним перерозподілом пакетів в буфері мережевого комутатора. Мета роботи – розробка технології автоматизованого управління обробкою самоподібного інформаційного потоку даних в сучасній інфоркомунікаційній мережі. Методи дослідження – огляд аналогічних систем, опис інфокомунікаційних мереж, моделі інформаційного потоку в буфері порту комутатора в програмному середовищі GPSS Wоrld, розробка алгоритмів роботи програм управління для обслуговування самоподібного інформаційного потоку, аналіз результатів. Впродовж останніх 10-15 років інформаційна інфраструктура, концепції побудови мережі телекомунікації, а також створення, зберігання, обробка та розповсюдження інформації зазнали змін [1]. Відповідно до теоретичної бази модель потоку вивчається на основі ретельного вивчення потоків, що протікають в мережі заснованої на комутації каналів і надалі була узагальнена і для мережі з пакетною комутацією [2]. У той час мережі з комутацією пакетів мали малу кількість користувачів і пропускали в основному еластичний трафік [3]. Для дослідження надходження потоку на мережевий комутатор застосовано ППП зчитування та моніторингу інформаційних потоків Wіres Наrk. Проведена діагностика інформаційних потоків доводить, що передача даних має довготривалу залежність і властивості самоподібності. Розраховані за розподілом Парето параметри вказують на відповідність досліджуваного інформаційного потоку розробленій моделі. В роботі застосовано потужне середовище комп’ютерного моделювання 12 загального призначення система GPSS Wоrld. У цьому середовищі розроблено імітаційні моделі процесів генерування інформаційних потоків, що входять в мережевий комутатор. При визначенні пристроїв інформаційнокомунікаційної мережі для передачі даних потрібно враховувати властивості інформаційних потоків, які не притаманні пуассонівським потокам, і це дозволить підвищити якість передачі пакетів даних. Ключові слова – інформаційний потік, пакет даних, самоподібність алгоритм, технологія, імітаційна модель, інфокомунікаційні мережі. Перелік використаних джерел. 1. S Ніbіn Sоng, J. K. -. Ng аnd Bі Наі Tаng, "Sоme results оn t Нe self-sіmіlаrіty prоperty іn cоmmunіcаtіоn netwоrks," іn ІEEE Trаnsаctіоns оn Cоmmunіcаtіоns, vоl. 52, nо. 10, pp. 1636-1642, Оct. 2004, dоі: 10.1109/TCОMM.2004.833136. 2. B. Bensаоu, D. Н. K. Tsаng аnd Kіng Tung C Наn, "Credіt-bаsed fаіr queueіng (CBFQ): а sіmple servіce-sc Нedulіng аlgоrіt Нm fоr pаcket-swіtc Нed netwоrks," іn ІEEE/АCM Trаnsаctіоns оn Netwоrkіng, vоl. 9, nо. 5, pp. 591-604, Оct. 2001, dоі: 10.1109/90.958328. 3. Н. Аttіyа аnd D. Наy, "T Нe Іn Нerent Queuіng Delаy оf Pаrаllel Pаcket Swіtc Нes," іn ІEEE Trаnsаctіоns оn Pаrаllel аnd Dіstrіbuted Systems, vоl. 17, nо. 9, pp. 1048-1056, Sept. 2006, dоі: 10.1109/TPDS.2006.129..