Аналіз відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування артезіанської свердловини

Автор: Юркуц Надія Миколаївна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Землеустрій та кадастр
Інститут: Інститут геодезії
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Юркуц Н.М., Сай В. М. (керівник). Аналіз відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування артезіанської свердловини. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет „Львівська Політехніка”, Львів, 2020 р. Розширена анотація Проаналізовано прогнозні підземні води та розвіданість прогнозних ресурсів підземних вод. Наведена динаміка прогнозних ресурсів видобутку питних підземних вод по областях. Виконаний аналіз використання підземних вод за адміністративними одиницями. Досліджені підземні водні ресурси Львівської області. Проведено аналіз водного законодавства зарубіжних країн. Розглянуті проблеми правового регулювання використання підземних вод в Україні. Наведена процедура розробки проекту землеустрою. Приведений весь комплекс робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку. Наведена методика проведення кадастрового знімання, вказуються прилади, які використовувались для виконання робіт на об’єкті. Виконано врівноваження геодезичної мережі з використанням програмних пакетів. В результаті отримано каталог координат зовнішньої межі земельної ділянки. Визначена вартість земельної ділянки та орендна плата. Об’єктом є територія земельної ділянки для обслуговування артезіанської свердловини. Предметом аналіз підземних вод та розробка комплексу геодезичних та землевпорядних робіт при складанні проекту землеустрою на земельну ділянку. Методи дослідження: Основними інформаційними джерелами слугують методичні та практичні матеріали що є у фондах Держгеокадастру у м. Пустомити. Основними методами дослідження є методи статистичного, та картографічного дослідження. До них відносять спостереження, порівняння, опис, вимірювання, креслення. Результати досліджень. Надійно захищені від забруднення, під¬земні води є стратегічним ресурсом, оскільки за деяких надзвичайних ситуацій вони стають єдиним надійним джерелом питного водопостачання населення, отже, забезпечу¬ють одну з основних умов життя людей [1]. З цих причин істотне збільшення частки підземних вод у водопостачанні населення є стратегічним завданням, яке слід вирішу¬вати на державному рівні [5]. З підземними водами пов’язані також важ¬ливі еколого-господарські проблеми [2]. Це, зокрема, підтоплення земель, міст і госпо¬дарських об’єктів, меліорація, підтримання оптимального режиму підземних вод у гір-ничодобувних регіонах, у реабілітаційних процесах на забруднених територіях тощо. Щоб успішно розв’язувати ці проблеми, необхідно вивчити карту підземних вод, за¬кономірності їх кількісного та якісного форму¬вання, їх ресурсну оцінку, впливи техно¬генних і природних чинників на їхні зміни. Дана тема є актуальною, через те що через слабу захищеність водних об’єктів стоїть прогресуюча тенденція виснаження підземних вод; потрібна стабілізація сучасної гідроекологічної ситуації в населених пунктах і істотне її покращення у найближчому майбутньому. Для рішення цих проблем варто проводити моніторинг підземних вод [3]. Розглянуто та зроблено аналіз основних особливостей стану підземних одних ресурсів. Проаналізовано прогнозні підземні води по регіонах України. Визначено розвіданість прогнозних ресурсів підземних вод. Розглянуто та проаналізовано прогнозні ресурси основних водоносних горизонтів підземних вод областей, що використовуються для цілей водопостачання. Приведена динаміка прогнозних ресурсів видобутку питних підземних вод по областях. Виконаний аналіз використання підземних вод за адміністративними одиницями. Досліджені підземні водні ресурси Львівської. Виконаний аналіз використання води на різні потреби. На основі оновлених статистичних даних щодо чисельності наявного населення в області станом на 1 квітня 2019 р. уточнені питомі показники забезпеченості населення водними ресурсами з розрахунку на одного жителя. Питання правового регулювання земельно-водних відносин сьогодні є дуже важливими [6]. Проведено аналіз законодавства зарубіжних країн у сфері водного законодавства. Наведена загальна характеристика регулювання використання та видобування підземних вод землевласниками та землекористувачами на базі законодавств різних держав. Розглянуто питання щодо особливостей правового регулювання використання підземних вод в Україні. Розкрито співвідношення правових режимів використання водних, земельних ресурсів та надр при видобуванні підземних вод за допомогою свердловин на воду. Наводяться та проаналізовані виявлені проблеми правового регулювання та практики застосування законодавства у цій сфері. Виконана характеристика земельної ділянки, яка відводиться оренду. Приведений порядок надання спеціального дозволу на свердловину на використання води. Наведений зміст паспорта свердловини. Ключові слова: підземні води, водні ресурси, водний об’єкт, земельна ділянка, кадастрові роботи. Перелік використаних літературних джерел: 1. Хвесик М.А. Водне господарство України: системні суперечності, структурні диспропорції та колізії регулювання // Економіка природокористування та охорони довкілля: Зб. наук. праць / Ред. колег.: Б.М. Данилишин та ін. НАНУ РВПС України. – К., 2006. – С. 7 2. Водне господарство в Україні / А.В. Яцик (ред.), В.М. Хорєв (ред.). – К. : Ґенеза, 2000. – 456 с. 3. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління / [А. В. Яцик, Ю. М. Грищенко, Л. А. Волкова, І. А. Пашенюк]. – К. : Ґенеза, 2007. – 360 с. 4. Прибилова В.М. Підземні водні ресурси Харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення. Серія «Геологія. Географія. Екологія.», випуск 42, 2019 р. 5. Рябець К.А. Деякі проблеми правового регулювання водокористування // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. – № 12. – С. 92–96. 6. Сай В. Зарубіжний досвід правового регулювання земельних і водних відносин. Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвід. наук.-техн. зб. 2006. № 68. С. 41–46.