"Російський фактор" у зовнішній політиці Французької Республіки: генеза формування та сучасний стан

Автор: Беспалікова Ольга Олегівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Міжнародні відносини
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Беспалікова О.О., Турчин Я.Б. (керівник). “Російський фактор” у зовнішній політиці Французької Республіки: ґенеза формування та сучасний стан. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2020. Розширена анотація. Зовнішня політика Французької Республіки вносить свої особливості у формування сучасного світу дипломатії. Французька зовнішньополітична діяльність характеризується багатовекторністю, однак, одночасно із цим, на їхню реалізацію впливають різнопланові фактори. Одним з таких є “російський фактор” [1]. Франція є учасницею багатьох міжнародних організацій, таких як НАТО, Рада безпеки ООН, Європейський Союз. Країна бере активну участь у розв’язанні багатьох міжнародних питань. У зв’язку із зазначеними факторами, актуальна зовнішньополітична діяльність П’ятої Республіки є важливим структурним елементом глобальних міжнародних відносин [4], [5]. Вплив “російського фактора” на діяльність країн світу, зокрема Франції, набуває негативного відтінку, паралельно із посиленням агресивності у зовнішній політиці Російської Федерації. Цей чинник ставить під загрозу баланс та мирний стан міжнародних відносин [2], [3]. Об’єктом дослідження є зовнішня політика Франції. Предмет дослідження - “російський фактор” у зовнішній політиці Французької Республіки. Мета дослідження - дослідження ґенези формування та сучасного стану “російського фактора” у зовнішній політиці Французької Республіки. Результати дослідження: з?ясовано стан дослідження проблеми “російського фактора” у зовнішній політиці Франції, визначено концептуальні засади зовнішньої політики Франції, періодизовано та розкрито особливості історичної ґенези формування франко-російських відносин, розкрито особливості стану зовнішньополітичних відносин Російської Федерації та Французької республіки, з’ясовано вплив російської агресії в Україні на нинішній етап франко-російських відносин, виявлено та розкрито основні чинники, які визначають зміст “російського фактору” у зовнішній політиці Франції, змодельовано можливі сценарії відносин Росії та Франції. Методи дослідження. При аналізі матеріалів був використаний метод контент-аналізу для відбору обмеженої вибірки, взятої з великого масиву інформації. При опрацюванні історичної частини роботи використовувалися описовий та порівняльний метод. При остаточному оформленні роботи використовувалися систематичний і історико-хронологічний методи. Під час аналізу сучасного стану проблеми був застосований метод когнітивного картування. При створенні таблиці військових потужностей Росії та Франції був застосований порівняльний метод. Теоретичне значення отриманих результатів. Теоретичне значення роботи полягає у тому, що наявні у ній висновки можуть бути використані для подальших наукових досліджень, зокрема для дослідження перспектив розвитку франко-російських відносин. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використанні результатів роботи у виробленні, прийнятті та реалізації політичних рішень у сфері міжнародної та світової політики, двосторонніх політичних відносин. Також результати роботи можуть бути використані студентами під час підготовки лекцій та семінарів на теми “Історія міжнародних відносин”, “Міжнародні відносини і світова політика”. Структура роботи: робота складається зі вступу, 3-х розділів, 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури із 94-х найменувань. Загальний обсяг роботи 105 сторінок. Ключові слова: Французька Республіка, Російська Федерація, “російський фактор”, зовнішня політика, історія міжнародних відносин. Перелік використаних літературних джерел: 1. Дегоев В. В. Внешняя политика России и международные системы: 1700–1918 гг. / Владимир Дегоев. - Москва: РОССПЭН, 2004. – 231 с. 2. Межгосударственные отношения России и Франции [Електронний ресурс] // Інтернет-сайт газети РИА Новости. – Режим доступу: https://ria.ru/spravka/20170529/1495106638.html. 3. Audinet M. Y a-t-il un “soft power” russe?? [Електронний ресурс] / Maxime Audinet // онлайн-видання Sudouest. – Режим доступу: https://www.sudouest.fr/2018/01/08/y-a-t-il-un-soft-power-russe-4092458-10275.php. 4. Constitution du 4 octobre 1958 [Електронний ресурс] // Публічний сервіс розповсюдження права. - Режим доступу: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006071194/2020-11-08/. 5. Livre blanc sur la Defense et la Securite nationale 2013 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Direction de l’information legale et administrative. – Режим доступу: file:///sysroot/home/shared/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/Livre-blanc-sur-la-Defense-et-la-Securite-nationale%202013.pdf.