Активізація розвитку вітчизняних сільськогосподарських виробників в контексті підвищення продовольчої безпеки держави (на прикладі ТОВ «Захід-Агро МХП»)

Автор: Гаврилишин Юлія Любомирівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Інститут: Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Гаврилишин Ю.Л., Пушак Г.І. (керівник). Активізація розвитку вітчизняних сільськогосподарських виробників в контексті підвищення продовольчої безпеки держави (на прикладі ТОВ «Захід-Агро МХП»). Магістерська кваліфікаційна робота. - Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація. Продовольчій безпеці належить ключова роль у соціально-економічному розвитку держави. Найважливіші стратегічні цілі гарантування продовольчої безпеки полягають у підтриманні достатності власного виробництва та імпорту високоякісних продуктів харчування, стабільності постачання продовольчих товарів у країні, бюджетної доступності продовольства для громадян і надання можливості підтримувати раціональну структуру споживання. Об’єкт дослідження - продовольча безпека держави. Предмет дослідження - діяльність вітчизняних сільськогосподарських виробників, зокрема ТОВ «Захід-Агро МХП». Мета дослідження: вироблення рекомендацій щодо активізації розвитку вітчизняних сільськогосподарських виробників задля підвищення продовольчої безпеки держави. Результати дослідження. Теоретико-методологічному обгрунтуванню процесу формування продовольчої безпеки країни присвячено праці багатьох як вітчизняних, так і іноземних дослідників: І. Бінько, С. Бекенов, Ю. Бочарова, О. Гойчук, М. Єрмошенко, Т. Курман, Г. Маховикова, В. Осипов, С. Урба [4], В. Шлемко. Проблеми функціонування та розвитку аграрного сектора економіки досліджувалися у працях таких науковців як В. Андрійчук, П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, А. Діброва, М. Кісіль, М. Кропивко, Н. Прокопенко, І. Румик [3], П. Саблук, О. Сенишин та інші. Сутність дефініції «продовольча безпека» на міжнародному рівні було розкрито в рамках WFS 1996-го р. через визначення основних складових частин продовольчої безпеки [5]: забезпеченість продовольством, доступ до продовольства, використання, продовольча стабільність. Продовольча безпека є детермінантою сталого розвитку України. Прийняття рішень щодо підвищення забезпечення продовольчої безпеки країни має грунтуватись на результатах аналітичного дослідження стану, тенденцій та перспектив розвитку основних чинників, які на неї впливають та формують [1]. Індикатори продовольчої безпеки - це кількісна та якісна характеристика стану, динаміки і перспектив фізичної й економічної доступності харчових продуктів для всіх соціальних і демографічних груп населення, рівня та структури їх споживання, якості і безпечності продовольства, стійкості та ступеня незалежності внутрішнього продовольчого ринку, рівня розвитку аграрного сектора та пов’язаних із ним галузей економіки, а також ефективності використання природно-ресурсного потенціалу [2]. На основі результатів дослідження стану забезпечення продовольчої безпеки України, діяльності аграрного сектора та показників діяльності ТОВ «Захід-Агро МХП», виділено основні загрози активізації розвитку вітчизняних сільськогосподарських виробників: неефективне використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора; посилення дисбалансів у галузевій структурі сільського господарства; низький рівень фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора; невідповідність міжнародним стандартам та системі якості продуктів харчування; високий ступінь імпортозалежності за окремими продовольчими товарами. Пропозиції вдосконалення діяльності сільськогосподарських підприємств в контексті підвищення продовольчої безпеки держави згруповано за двома напрямками: перший спрямований на пошук шляхів активізації усього аграрного сектора, другий - на вдосконалення виробничо-господарської діяльності ТОВ «Захід-Агро МХП». Запропоновано заходи щодо активізації розвитку ТОВ «Захід-Агро МХП» в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави: впровадження на державному рівні дієвої моделі зміцнення продовольчої безпеки України, спрямованої на забезпечення покращення фізичної доступності продовольства, підвищення економічної доступності продуктів харчування та гарантування якості та безпеки аграрної продукції; перехід на виробництво органічної продукції; використання ресурсозберігаючих технологій. Ключові слова: продовольча безпека держави, індикатори продовольчої безпеки, аграрний сектор, сільськогосподарські виробники, загрози продовольчій безпеці. Перелік використаних літературних джерел. 1. Гринишин В. Є. (2020). Методологічні основи дослідження продовольчої безпеки країни. Економіка та держава. № 2, С. 141-146. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.141 2. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 року // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =97980&cat_id=38738. 3. Румик І. І. (2019). Стратегія фінансової підтримки продовольчого виробництва. Вчені записки Університету «КРОК». № 4 (56). Київ. С. 64-73. 4. Урба С. І. (2019). Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора та зміцнення продовольчої безпеки України // Молодий вчений. № 7 (71). С. 146-152. 5. Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action:World Food Summit 13-17 November 1996.