Аналіз белігеративних ландшафтів Львівської області

Автор: Кіщак Ярина Ярославівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: АНОТАЦІЯ Кіщак Я.Я., Чайка О.Г. (керівник). Аналіз белігеративних ландшафтів Львівської області. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів 2020. Розширена анотація. З розвитком суспільства і технологій збільшується антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, що призводить до змін природних ландшафтів та забруднення довкілля [1]. В Україні це питання є актуальним, оскільки використання природних ресурсів є ненормованим і внаслідок людської діяльності території особливо індустріальних районів зазнають значного негативного впливу, що спричиняє негативні наслідки для здоров’я людей [2]. Внаслідок численних військових конфліктів протягом багатьох епох відбувались значні людські та матеріальні втрати, а також і знищенні ландшафти. Велике значення для дослідження зміни природних ландшафтів мають белігеративні ландшафти – фортеці, замкам, обороннні монастирі, міські укріплення, бліндажі, окопи, військові полігони, вали та кургани [3]. Вони концентрують в собі історію певних періодів розвитку суспільства і відображають особливості формування сучасних природних умов конкретних регіонів та виступають як археологічні, історичні і культурні цінності. На жаль, з кожним роком кількість ландшафтних комплексів воєнного походження зменшується, однак їх значення для пізнання історії розвитку природи зростає. Разом з тим, серед антропогенних ландшафтів, комплекси сформовані в процесі воєнних дій, ландшафтознавцями досліджені недостатньо, а, відповідно, мало звернено уваги на їх раціональне використання [4]. Дослідження белігеративних ресурсів є складним явищем, оскільки причиною виникнення даного виду ландшафту є військова діяльність, а об’єктом дослідження – оборонні споруди, які частково або повністю були зруйнованими в ході військових дій [5]. Дана робота направлена на дослідження стану белігеративних ландшафтів Львівської області, яких внаслідок історичним подіям та фізико-географічному розташуванню є чимало. Об’єкт дослідження - аналіз стану белгеративних ландшафтів Львівської області. Предмет досліджень - белігеративні ландшафти Львівської області, їх вплив на навколишнє середовище та вирішення цих проблем. Мета дослідження: визначення белігеративних ландшафтів Львівської області, розгляд змін природного ландшафту, внаслідок їх утворення та запропонувати природоохоронні заходи для запобігання негативному впливу. Історико-ландшафтознавчим методом, а саме за допомогою програмного середовища ArcGis було створену карту белігеративних ландшафтів Львівської області та м. Львів. За допомогою геоінформаційного середовища ArcGis оцифровано територію найбільшого військового об’єкта Європи Міжнародного центру миротворчості та безпеки Сухопутних військ України, яка займає 36 тис. га площі та виділено території лісових насаджень. На основі даних державного лісового кадастру Магерівського та Старицького ВЛГ подано динамік змін розподілу лісових ділянок. Проаналізовано белігеративні ландшафти Львівської області та використовуючи історико-генетичний метод створено хронологічну таблицю утворення белігеративних ландшафтів Львівської області та їх класифікацію за тривалістю існування. З метою збереження белігеративних ландшафтів та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище запропоновано природоохоронні заходи, оскільки вони несуть вагомий внесок у вивчення зміни ландшафтів і є частиною середовища існування. Ключові слова: белігеративний ландшафт, белігеративний об’єкт, антропогенний ландшафт, фортифікаційна споруда, військовий полігон, геоінформаційні системи, природоохоронні заходи. Перелік використаних літературних джерел. 1. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты / Ф.Н. Мильков. – М. : Мысль, 1973. – 222 с. 2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведенье и физико–географическое районирование. – М.: Высшая школа, 1991. – 365 с. 3. Денисик Г. І. Белігеративні ландшафти: сутність і класифікація// ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. випуск 2(35). 2016 –ст. 6-9. 4. Денисик Г.І. Лісополе України / Г.І. Денисик – Вінниця: ПП “Видавництво “ Тезис”, 2001.- 284с. 5. Антонюк О.О. Раціональне використання та охорона белігеративних ландшафтів Поділля./О.О.Антонюк // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геоекології та 25-ій річниці кафедри фізичної географії ТНПУ.—Тернопіль: “Підручники і посібники”, 2010. С. 49-51.