Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні

Автор: Максимів Софія Сергіївна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Максимів С. С., Скочиляс-Павлів О. В. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Принципи нотаріату мають незаперечне значення для характеристики функціональних та організаційних основ нотаріату, адже вони виступають основоположними засадами, що визначають сутність нотаріату та нотаріальної діяльності. Принципи нотаріату дають змогу дослідити функціональні та організаційні основи нотаріату через закріплену у законодавстві систему ідей, кожна з яких відображає якесь окремо визначене начало, а у сукупності характеризує увесь інститут нотаріату. Очевидно, що принципи організації та принципи діяльності нотаріату є виокремленими групами з більш загального поняття, їх існування є своєрідним наслідком класифікації цього більш загального поняття, яке охоплює і першу, і другу групу принципів. Саме таку загальну групу принципів, яка б характеризувала основні засади побудови, діяльності нотаріату як правової інституції, цілком обґрунтовано, можна було б назвати принципами нотаріату України. Об’єктом дослідження – вивчення принципів нотаріальної діяльності України та їх системи. Предметом дослідження – загальні, функціональні та організаційні принципи нотаріальної діяльності України. Метою дослідження – обґрунтоване висвітлення всіх основних принципів нотаріальної діяльності в Україні. Принципами нотаріальної діяльності є основоположні, керівні ідеї, основні вихідні положення та закономірності, на яких ґрунтується її організація та діяльність, здійснення нотаріальної діяльності. За предметом регулювання принципи нотаріату поділяються на загальні, функціональні (принципи діяльності нотаріату) та організаційні принципи (принципи організації нотаріату). До загальних принципів нотаріату слід віднести принципи верховенства права, законності, демократизму, професійності адвоката; до функціональних принципів діяльності нотаріату – незалежності адвоката при здійсненні нотаріальної діяльності, здійснення нотаріальної діяльності виключно в інтересах клієнта, конфіденційності; до принципів організації нотаріату – обов’язкового членства адвокатів України в Національній Асоціації Адвокатів України, рівності адвокатів, корпоративного самоврядування, гласності, свободи вибору форми організації нотаріальної діяльності. Ключові слова: принципи нотаріату, система принципів нотаріату, загальні принципи нотаріату, функціональні принципи нотаріату, організаційні принципи нотаріату, засади здійснення нотаріальної діяльності. Перелік використаних літературних джерел. 1. Чаленко А. О. Принципи нотаріату та нотаріальної діяльності: проблеми розмежування / А. О. Чаленко // Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 20–21 берез. 2015 р.): у 2 ч. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2015. Ч. 1. С. 200-202. 2. Меланчук А. Принципы организации и деятельности нотариату Украины на современном этапе / А. Меланчук // Закон и жизнь. 2013. № 11. С. 171-175. 3. Обловацька Н. О. Принципи організації та діяльності нотаріату в Україні та Росії / Н. О. Обловацька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. наук. пр. Київ, 2010. Вип. 9. С. 120-126. 4. Бакаянова Н. М. Функціональні та організаційні основи нотаріату України : дис. … д-ра юрид. наук ; 12.00.10 / Бакаянова Нана Мезенівна. Одеса, 2017. 395 с. 5. Сталовєров В. Проблеми реформування законодавства про нотаріат та нотаріальну діяльність // Young Scientist. 2017. № 5.1 (45.1). May. С. 127-132.