Удосконалення управління обіговими коштами підприємства

Автор: Коцінський Назар Іванович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Економіка бізнесу
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Коцінський Н. І., Ємельянов О. Ю. (керівник). Удосконалення управління обіговими коштами підприємства. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2022. Управління обіговими коштами компанії повинно передбачати передовсім скорочення тривалості циклу їх кругообігу та, відповідно, прискорення їх оборотності. Це, досягається, зокрема, завдяки скороченню обсягів виробничих запасів та запасів готової продукції. Проте, таке скорочення має об’єктивні межі, оскільки цих запасів на підприємстві повинно бути достатньо для неперервного перебігу процесів виробництва та збуту. Таким чином, можна стверджувати, що для кожного різновиду обігових коштів компанії існує певний оптимальний їх обсяг і головне завдання, що постає при управлінні обіговими коштами, полягає у тому, щоб такий обсяг визначити. При цьому це стосується і такого важливого різновиду обігових коштів, як дебіторська заборгованість, частка якої на багатьох підприємствах є доволі високою. Магістерська робота присвячена обґрунтуванню заходів із вдосконалення процесу управління обіговими коштами підприємства. Розглянуто сутність обігових коштів економічних суб’єктів, складові цих коштів. Наведено джерела фінансування обігових коштів, головні закономірності їхнього формування. Представлено показники оцінки ступеня ефективності обігових коштів, напрямки покращання застосування цих коштів. Проаналізовано господарську діяльність ТзОВ «Хліб Ком». Виконано оцінювання складу наявних у ТзОВ «Хліб Ком» обігових коштів, їхньої структури, а також джерел формування. Здійснено оцінювання ліквідності наявних у ТзОВ «Хліб Ком» обігових коштів, їхньої оборотності і рівня прибутковості. Виконано розрахунок часових параметрів оборотності наявних у ТзОВ «Хліб Ком» обігових коштів. Оцінено економічні наслідки від прискорення оборотності наявних у ТзОВ «Хліб Ком» обігових коштів. Проведене оцінювання впливу структури і обсягів, а також оборотності обігових коштів ТзОВ «Хліб Ком» на його чистий дохід та прибуток. Виконане оцінювання економічних результатів від скорочення виробничого циклу створення продукції ТзОВ «Хліб Ком» та впливу факторів на рентабельність обігових фондів цього підприємства. Обґрунтовано розмір поточних виробничих запасів ТзОВ «Хліб Ком». Вдосконалено процес управління дебіторською заборгованістю ТзОВ «Хліб Ком». Одержано оцінку впливу впровадження рекомендацій з вдосконалення управління наявними у ТзОВ «Хліб Ком» обіговими коштами на його фінансовий стан. Обґрунтовано джерела поповнення величини оборотного капіталу ТзОВ «Хліб Ком». Об’єктом дослідження у роботі є товариство з обмеженою відповідальністю «Хліб Ком». Предметом дослідження є теоретико-методичні засади управління обіговими коштами підприємства. Теоретичну і методичну основу виконаної роботи становлять нормативні акти, а також монографії, посібники, опубліковані статті за темою магістерської роботи, а також матеріали звітності ТзОВ «Хліб Ком». Наукова новизна роботи полягає у вдосконалені методу обґрунтування обсягів дебіторської заборгованості підприємства. Практичне значення роботи полягає у можливості застосування отриманих результатів у практиці роботи ТзОВ «Хліб Ком» при обґрунтуванні обсягів різних видів обігових коштів цього підприємства. Ключові слова – удосконалення, обігові кошти, дебіторська заборгованість, оцінювання, управління. Перелік використаних літературних джерел. 1. Chen S.-G. and Lin Yi-K., 2008. An evalution method for enterprise resource planning systems. Journal of the Operations Research Society of Japan, 51, іssue 4, p. 299-309. 2. Garg Р. and Garg A., 2013. An empirical study on critical failure factors for enterprise resource planning implementation in Indian retail sector. Business Process Management Journal,19, іssue 3, p. 496-514 3. Rohn H., Pastewski N., Lettenmeier M., Wiesen K. and Bienge K., 2014. Resource efficiency potential of selected technologies, products and strategies. Science of The Total Environment, 473-474, p. 32-35.