Управління дистрибуцією продуктів та послуг підприємства ресторанного типу (на прикладі ТОВ "Кумпель Крафт")

Автор: Очканов Микита Вадимович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Логістика
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Очканов М.В., Шандрівська О.Є. (керівник). «Управління дистрибуцією продуктів та послуг підприємства ресторанного типу (на прикладі ТОВ «Кумпель Крафт»)». – Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2022. Розширена анотація Актуальність теми. Необхідність удосконалення управління дистрибуцією послуг та побудови ефективної системи збуту, необхідної для функціонування і розвитку підприємств на ринку ресторанних послуг, обумовлена жорсткою конкуренцією у сфері обслуговування на фоні зменшення попиту на послуги. Дослідження проблеми пояснюється тим, що рівень розвитку ресторанного бізнесу в економіці будь-якої країни виступає одним із індикаторів якості життя населення. Окрім того, висока конкуренція у сфері ресторанного бізнесу стимулює активний розвиток даного виду бізнесу, змушує впроваджувати інновації, шукати нові сегменти, експериментувати для забезпечення конкурентних переваг на ринку. В Україні ринок ресторанного бізнесу є відносно молодим та одним з найбільш динамічних і тому викликає зацікавлення у його дослідженні. Разом з тим, практично неможливо знайти повної інформації щодо його розвитку і стану ринку на даний момент, що зумовлено його динамічними темпами змін та особливістю в системі звітування для підприємств ресторанного бізнесу [2]. Відтак, постає завдання набуття висококонкурентного статусу ресторанного підприємства за рахунок дистрибуції товарів та послуг високої якості з використанням логістичної концепції та державної підтримки розвитку сектору. Можливості застосування логістики у ресторанному господарстві обумовлені, по-перше, розвитком конкуренції, викликаним переходом від ринку продавця до ринку покупця, по-друге, сучасними досягненнями науково-технічного прогресу [4]. Роль інтегрованого підходу логістики, як інструменту ринкової економіки, у ресторанному підприємстві пов’язан із теорією і практикою маркетингу та менеджменту, полягає в застосуванні знань, що надають можливість впровадити системну раціоналізацію складних виробничо-збутових систем, адаптуватись до змін у бізнес-середовищі, приймати і втілювати управлінські рішення [1]. Дистрибуція товарів ототожнюється з процесом продажу і доставкою товарів виробничого підприємства кінцевому покупцю, інколи синонімізується із категорією збуту, хоч це справедливо лише за умови, коли для виробника дистрибуція обмежується першою ланкою – безпосереднім споживачем. У загальному розумінні дистрибуція товарів є інструментом пристосування пропозиції товарів до попиту на них. Із логістичного погляду істотним є не тільки попит узагалі, але і його логістичні ознаки, тобто вид товару, кількість, якість та асортимент, його наявність у певному місці в певний час [8]. Необхідність ефективно керувати каналами дистрибуції зумовлює актуальність використання методів та прийомів логістики та маркетингу [3]. Мірою використання потенціалу збутової діяльності підприємства ресторанного господарства є частка ринку. Чим вона більша, тим більші можливості має підприємство для зниження цін, закріплення на ринку, створення іміджу. Важливими показниками є ступінь охоплення потенційних споживачів послугами підприємств ресторанного господарства і витрати на харчування одного споживача, тенденції їх змін. Головними завданнями управління збутовою діяльністю підприємства ресторанного господарства є: розвиток збутової системи; розвиток та удосконалення структури організації збуту і обслуговування споживачів; розвиток і функціонування організації збуту і процесу обслуговування. Об’єкт дослідження – ресторанне підприємство «Кумпель Крафт». Предмет дослідження – Управління дистрибуцією продуктів та послуг підприємства ресторанного типу. Мета дослідження – аналіз та оцінка ресторанної логістики та розроблення пропозицій щодо удосконалення дистрибуції товарів ресторанного господарства «Кумпель Крафт». Ключові слова: підприємство ресторанного господарства, ресторанна логістика, логістичне управління, логістичний підхід до управління, ресторанний сервіс, дистрибуція, канали дистрибуції, клієнт. Перелік використаних літературних джерел: 1. Азаренков Г.Ф. Методичні підходи до управління торгівельним підприємством на засадах логістики. Економічний нобелівський вісник, 2015. № 1. С. 13-16. 2. Бащук Т. О. Аналіз потенціалу збутового ланцюга через поділ функцій дистрибуції на різних рівнях мережі. Механізм регулювання економіки. 2007. № 4. С. 151–154. 3. Горчелс Л. Управління каналами дистрибуції / Л. Горчелс, Э. Марієн, Ч. Уест. – М.: Видавництво Дім «Уільямс», 2020. – 248 с. 4. Дикань В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера. Міжнародний техніко-економічний журнал, 2014. №9. 23 с. 5. Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність ресторанного підприємства та фактори, що на неї впливають. Ефективна економіка, 2015. № 5. С. 110-115. 6. Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент: підручник. Харків. Видавництво: ІНЖЕК, 2010. 437 с. 7. Попова О.П. Основи ведення ресторанної логістика. Бизнес, 2018. Випуск 29. 28 с. 8. Усов В.В. Організація виробництва та обслуговування на підприємствах громадського харчування: підручник. Миколаїв. Видавництво: центр «Академія», 2012. 416 с. 9. Чухрай Н. Інновації та логістика товарів / Н. Чухрай, Р. Патора. – Л. : НУ «Львівська політехніка», 2016. – 262 с.