Синтез магнітних наночастинок для біомедичного застосування

Автор: Василишин Тарас Михайлович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В даній роботі описано дослідження по синтезу магнітних наночастинок із високим ступенем монодисперсності, а також магнітонаповнених полімерних композитів на основі поліакриламідних та полісахаридних гідрогелів. Ґрунтовний аналіз літературних джерел дозволив підтвердити актуальність використання методів хімічного синтезу для одержання магнітних наночастинок (МНЧ). В роботі синтезовано наночастинки магнетиту методами рідкофазної хімічної конденсації (за Елмором) та термічної дисоціації органічних солей феруму, проведено порівняння цих методів, охарактеризовано основні властивості одержаних частинок, та описано залежність їх властивостей від параметрів синтезу. В ході проведення цих досліджень було розроблено метод одержання високомонодисперсних наночастинок магнетиту, а також введення отриманих частинок в матричну структуру гідрогелів на основі поліакриламіду та полісахаридів, наведено результати дослідження фізико-механічних властивостей синтезованих МНЧ та гідрогелів на їх основі. Розроблені композитні системи можуть бути використані для створення систем цільової доставки лікарських препаратів, біологічно активних речовин, ферментів у медицині, косметології та біотехнології, а також сенсорів та контрастних агентів у діагностиці. Також було проведено розрахунок витрат на проведення дослідження. Ключеві слова: магнітні наночастинки, магнетит, магніточутливі полімерні композити, функціоналізовані гідрогелі.