Управління конкурентоспроможністю підприємства

Автор: Коліушко Софія Олександрівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Економіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Коліушко С., Колещук О. (керівник). Управління конкурентоспроможністю підприємств - Магістерська кваліфікаційна робота. Львівська політехніка, Національний університет, Львів, 2020 рік Розширена анотація Необхідність розробки методології управління конкурентоспроможністю на основі досягнень світової економіки та реалій управління на макро- та мікроекономічному рівнях зумовила актуальність цієї магістерської роботи. У роботі досліджено теоретичні аспекти конкурентоспроможності, проаналізовано конкурентоспроможність підприємства автотранспорту, розроблено та обґрунтовано рекомендації щодо ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах. Об’єкт дослідження: конкурентоспроможність ПАТ ТЕК «Західдукртранс». Предмет дослідження: - сукупність теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Мета дослідження: дослідження теоретичних аспектів конкурентоспроможності, аналіз конкурентоспроможності підприємства автотранспорту, розробка та обґрунтування рекомендацій щодо ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах. Методи дослідження - графічний, матричний, порівняльний, експертний метод, метод SWOT-, PESTLE- та SPACE-аналізу. Отримані результати та їх новизна. Наукова новизна результатів дослідження полягає в поглибленні теоретичних основ та розробці керівних принципів щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства, а саме: - системи управління конкурентоспроможністю підприємств автотранспорту на основі системно-процесуального підходу через виокремлення зовнішніх та внутрішніх факторів та стратегій, що впливають на конкурентний потенціал підприємства, що дозволяє враховувати та реагувати на зміни внутрішнього середовища підприємства завдяки чому забезпечується високий рівень його пристосованості до динамічних ринкових умов вантажоперевезень; - стратегія управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства, яка включає можливі напрями боротьби з конкурентами шляхом впровадження відповідних змін у внутрішнє середовище і базується на реальній позиції, яку підприємство займає на ринку та яка стратегія притаманна підприємству в ринкових реаліях. Важливість роботи та висновків полягає в тому, що формування комплексної системи управління конкурентоспроможністю забезпечує успішне функціонування, фінансову стабільність та розвиток підприємства в конкурентному середовищі автомобільних послуг, наданню конкурентних послуг, збільшенню доходів та фінансових результатів, поліпшення бізнесу ефективність та управлінські рішення. . Рекомендації щодо використання результатів - теоретичні положення та методичні та практичні рекомендації щодо управління конкурентоспроможністю підприємства повинні використовуватися при оцінці конкурентоспроможності та визначенні конкурентної стратегії підприємства. Область застосування та ступінь впровадження матеріалів дипломної роботи - матеріали дипломної роботи можуть використовуватися на вітчизняних підприємствах автомобільного транспорту. Запропонована модель стратегічного управління підтримкою конкурентоспроможності передбачає використання візуальних карт стратегічних цілей, тактичних планів та профілів конкурентоспроможності для кожної галузі діяльності з подальшою деталізацією кількісних показників, що характеризують прибутковість, рентабельність, фінансову незалежність підприємства в цілому та її окремі підрозділи та райони. . Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних ринкових умовах є одним з основних напрямків роботи підприємства. За змістом стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства є прагматичним, основними перевагами цього процесу є фактичні результати та потенційні перспективи, яких компанія має досягти для забезпечення подальшого розвитку. Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, управління, механізм, економічна активність зростання, методологія