Створення навчально-технологічних майданчиків інноваційних структур університетів

Автор: Бобак Юлія Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Економіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Бобак Ю.І., Данилович Т.Б. (керівник роботи). "Створення навчально-технологічних майданчиків інноваційних структур університетів". Магістерська робота. – Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2020. Вступ Потреба дослідити моделі створення навчально-технологічних майданчиків інноваційних структур університетів для формування теоретично-практичних засад та розроблення механізму покрокових дій побудови елементів інноваційної інфраструктури, що в кінцевому рахунку допоможе створити інноваційну екосистему, що буде актуальним для будь-якого інноваційно-орієнтованого ЗВО України, вирішення даних проблем зумовили вибір теми магістерської роботи, її актуальність та головні напрямки досліджень. Об’єктом дослідження в роботі є процес правового, організаційного, фінансового забезпечення створення і функціонування інноваційної інфраструктури ЗВО. Предметом дослідження в роботі є організаційно-функціональні механізми створення навчально-технологічних майданчиків наукових парків ЗВО та їх фінансове забезпечення. Мета магістерської роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних і прикладних аспектів побудови організаційно-функціональної моделі навчально-технологічного майданчику наукового парку НУ "Львівська політехніка" та вироблення підходів щодо механізму його фінансування. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: удосконалено організаційно-функціональну модель навчально-технологічного майданчику наукового парку, яка на відміну від існуючих орієнтована на акселераційну фазу реалізації бізнес-ідей та розроблений механізм його фінансування, який передбачає залучення бюджетних коштів через ДФРР, грантових коштів секторальної підтримки ЄС та коштів місцевих бюджетів міста і області, Результати дослідження. Дослідження показали, що основною відмінністю від інших організацій інноваційних інфраструктур є те, що наукові парки створюються лише з ініціативи вищих навчальних закладів та (або) наукових установ [1]. Дослідження показали, що установи інноваційної інфраструктури у Європі не є самоокупними, близько 77% від всіх залежать від державного фінансування [2]. Зокрема, автором доведено, що інноваційна модель розвитку вимагає здійснення витрат на фінансування науки у розмірі не менше 1,74% ВВП. Фактично ж українська наука фінансується на рівні 1% ВВП [3]. Аналіз джерел фінансування показав, що інноваційні проєкти НУ «Львівська політехніка» фінансуються з бюджетних коштів усіх рівнів, коштів зібраних на краудфандингові платформі Startera, грантових коштів та коштів, отриманих Університетом від продажів ліцензій та прав на "ноу-хау" [4]. Автором запропоновано організаційно-функціональна модель навчально-технологічного майданчика наукового парку НУ "Львівська політехніка", яка орієнтована на акселераційну фазу реалізації стартапу, де базовими елементами виступають: TechLabІnno; дитячий технопарк; StartUp Market; Asolution Hub; 38 навчально-дослідних лабораторій Львівської політехніки. Апробація моделі побудови навчально-технологічного майданчика наукового парку та механізмів її фінансування, проведена при розробці інноваційного проекту «Формування навчально-технологічного майданчику наукового парку НУ "Львівська політехніка"». Дослідження показали, що за варіантом фінансування, коли використовуються кошти бюджетів усіх рівнів та грантові кошти ЄС, показники економічної ефективності є позитивні. Так, термін окупності проекту за даним варіантом становить 58 місяць, при нормативному показнику 60 місяців, цей показник показує ефективність проекту. Показник MIRR – 23,72% є більшим від І - 20% а це свідчать, проект за даним варіантом фінансування є інвестиційно привабливим. Відповідно інвестиційні та операційні витрати за даним варіантом є меншими на 16,61% від витрат за варіантом реалізації проекту коли береться кредит. Ключові слова: науковий парк, навчально-технологічний майданчик, інноваційна інфраструктура, комерціалізація розробок, FabLab, конвергентні інновації. Перелік посилань. Князевич А.О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки : монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2018. – 362с. Звіт IUS 2018 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// file:///C:/Users/ybobak001/Downloads/ETAY19181ENN%20%2017December2019.pdf 3. Український бізнес ресурс [Електронний ресурс]: [офіційне видання] – Режим доступу: https://minfin.com.ua/ua/2018/07/05/34208167. 4. Електронна бібліотека [Електронний ресурс]: [офіційне видання] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Tech_StartUp_School.