Стратегічне управління підприємством (на прикладі ТОВ "KPMG-Україна")

Автор: Русин Христина Іванівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Економіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Русин Х. І., Мрихіна О.Б. (керівник). Стратегічне управління підприємством (на прикладі ТОВ «KPMG-Україні»). Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація Високі темпи економічного розвитку технологічно провідних країн світу, поширення цифрових технологій та штучного інтелекту, активне провадження концепції Суспільства 5.0 та інші події і явища зумовлюють перегляд інноваційно активними суб’єктами господарювання усталених підходів до стратегічного управління підприємством. Як свідчить досвід інноваційних економік світу, традиційні методи і моделі стратегічного управління підприємством, розроблені ще кілька років тому, потребують істотної адаптації з огляду на мінливі умови сучасних економічних відносин шостого технологічного укладу. Зважаючи на політику інтегрування України до Європейської спільноти, означені проблеми характерні і для вітчизняних суб’єктів господарювання. Таким чином, об’єктивно необхідним і нагальним стає вирішення проблеми розробки теоретичних засад стратегічного управління підприємством в умовах перехідної економіки. Цим обумовлюється актуальність теми роботи та її важливе значення для економічного розвитку підприємств. Аналізування теорії і методології у сфері стратегічного управління підприємств показало, що попри достатню кількість наявних напрацювань вчених і практиків, означені питання вивчені недостатньо. Залишаються відкритими проблеми методичного забезпечення обґрунтування підходів до стратегічного управління підприємствами. Необхідність наукового опрацювання проблем стратегічного управління на засадах підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств стала основою при обранні теми магістерської кваліфікаційної роботи, визначила її мету та завдання. Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління підприємством. Предмет дослідження – теоретико-методичні і прикладні засади стратегічного управління підприємством (на прикладі ТОВ «KPMG-Україна»). Мета і завдання дослідження. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження теоретико-методичних положень та розроблення прикладних рекомендацій щодо стратегічного управління підприємством (на прикладі ТОВ «KPMG-Україна»). У магістерській кваліфікаційній роботі досліджено проблематику стратегічного управління підприємством на прикладі ТОВ «KPMG-Україна». У першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи та підходи до оцінювання стратегічного управління підприємством, вивчено методичні аспекти формування стратегії. Визначено особливості стратегічного управління міжнародними компаніями в Україні. У другому розділі дано загальну характеристику ТОВ «KPMG-Україна» та оцінено стратегічний розвиток підприємства у сфері послуг. Проаналізовано фінансовий стан підприємства та його стратегічні позиції на ринку. У третьому розділі розроблено стратегії розвитку ТОВ «KPMG-Україна» на засадах SPACE-аналізу. Удосконалено матричний підхід БКГ. Визначено особливості стратегічних позицій ТОВ «KPMG-Україна» в сучасних ринкових умовах та підходи до стратегічного управління консалтинговими підприємствами на засадах диверсифікації їхньої діяльності. Четвертий розділ містить обґрунтування стратегічного управління ТОВ «KPMG-Україна». Зокрема, розроблено модель вибору конкурентної стратегії підприємства. Обґрунтовано систему постановки цілей SMART та сформовано концептуальну модель стратегічного управління ТОВ «KPMG-Україна». Результати наукових досліджень отримали нові результати теоретичних та методичних завдань, які підтвердили стратегічне управління. Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, матричні методи, довгострокова мета, ефективність, консалтинг. Список літератури. 1. Колещук, О. (2019). Структурно-простора характеристика методології стратегічного управління інноваційністю підприємств. Бізнес Інформ, 10. doi: 10.32983 / 2222-4459-2019-10-265-270 2. Козик, В., Мрихіна, О., Колещук О. та Міркунова, Т., 2018. Обґрунтування методичних підходів до оцінки витрат на інноваційні технології. Технічний аудит та бронювання, 3/4 (41), с. 25–33. doi: 10.15587 / 2312-8372.2018.134980 3. Козик, В. Мрихіна, О. та Міркунова, Т., 2017. Концептуальна модель економічної оцінки інноваційних технологій. Економіка, підприємництво, менеджмент, 4 (2), с. 45–58. doi: 10.23939 / eem2017.02.045 4. Козик, В. Мрихіна, О., Новаківський, І. та Колещук, О., 2019. Розробка стратегії вдосконалення організаційно-виробничих структур на основі методів непуклого програмування. П’ятнадцята науково-практична міжнародна конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, промислові центри та корпоративна логістика» (NTI-UkrSURT 2019). doi: 10.1051 / shsconf / 20196706038 5. Мрихіна, О., Данилович, Т., Гавриляк, А., Миркунова, Т. (2019). Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку сучасного етапу в інфраструктурі України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2. doi: 10.25313 / 2520-2294-2019-2-4710 6. Новаківський, І., Козик, В., Мрихіна, О. та Колещук, О., 2019. Методичні засади оцінки рівня технологічної готовності до передачі на основі теорії надійності ієрархічно розгалужених систем. П’ятнадцята науково-практична міжнародна конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, промислові центри та корпоративна логістика» (NTI-UkrSURT 2019). doi: 10.1051 / shsconf / 20196701005