Політологія

9.052.00.00 Політологія
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю "Політологія"
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості освітньо-наукової програми (ОНП). Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків).
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах політології, результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази політології, з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку політичної науки, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності. Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти спеціальності, зокрема, включає теорію та історію політичної науки; політичні інститути та процеси; політичну культуру та ідеологію; політичні проблеми міжнародних систем.
Програмні результати навчання: Знання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у політичній сфері та застосовувати теорії та методи політології при здійсненні наукових досліджень. Глибинні знання сучасних методів проведення досліджень, розуміння природи науки та методологічних особливостей наукового пізнання. Здатність організовувати і проводити навчальні заняття із застосуванням традиційних та інноваційних методів навчання з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, комерціоналізувати оригінальні наукові дослідження. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, застосування навичок використання інформаційно-комунікативних технологій. Здатність до гнучкого мислення, яке дає можливість зрозуміти й розв’язувати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати обґрунтовані рішення, ефективно планувати та керувати часом, працювати самостійно і в команді, репрезентувати нові ідеї та проекти в обраній галузі. Здатність спілкування, представлення та обговорення наукових результатів іноземною мовою в усній та письмовій формі, розуміння іншомовних наукових текстів. Фундаментальні знання політичної історії, класичних і сучасних теорій політики. Розуміння теоретико-методологічних основ політичних досліджень, теорій і методів, необхідних для здійснення наукової діяльності у сфері політики. Розуміння основних підходів та теорій політичної науки, володіння навичками політичного аналізу, прогнозування, моделювання та політичного консалтингу. Розуміння сучасних світових та національних політичних процесів, особливостей функціонування політичних інститутів. Уміння: Застосування набутих знань і практичних навичок для розв’язання конкретних завдань у політичній сфері. Здатність самостійно розробляти програму конкретного політологічного дослідження, надавати експертну оцінку сучасним політичним подіям і процесам. Здатність використовувати та впроваджувати новітні інформаційні та управлінські технології у сфері політики, вирішувати прикладні політологічні проблеми, приймати ефективні політичні рішення. Володіння системними знаннями, що дасть можливість критично аналізувати внутрішньополітичні та міжнародні процеси, визначати тенденції їх розвитку. Розуміння інструментів і стратегій діагностування та аналізу розвитку політичних явищ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом на національному та міжнародному рівнях. Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння науково-методологічних принципів політичної науки, основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності. Знання та навики щодо діагностики актуальних проблем сучасного суспільства, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері політики. Знання основ менеджменту та управління науковими проектами, знання іноземних мов, необхідні для представлення наукових результатів та ведення фахового наукового діалогу. Знання сутності організації освітнього процесу, сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи. Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу політичних проблем та явищ, використовуючи наукові методи. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових наукових досліджень у сфері політики. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних та емпіричних досліджень у сфері політики. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-практичних задач. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички у сфері політології, вести наукові дискусії українською та іноземними мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень, проводити навчальні заняття. Комунікація: Уміння ефективно спілкуватись українською та іноземною мовами на професійному та соціальному рівнях. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології, представляти та обговорювати отримані результати. Автономія та відповідальність: Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати відповідні рішення та ініціювати нові ідеї та проекти. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУЛП та ЗВО України. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУЛП та навчальними закладами країн-партнерів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Бучин Микола Антонович
Професійні профілі випускників: - науково-педагогічна діяльність; - дослідницька діяльність.
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики політології, що формує теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.