Соціальна робота

9.231.00.00 Соціальна робота
Кваліфікація: Доктор філософії галузі знань «Соціальна робота» спеціальності «Соціальна робота»
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Вступний іспит зі спеціальності 231 "Соціальна робота"
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання індивідуального навчального плану за освітньо-науковою програмою і захист дисертації
Характеристика освітньої програми: Мета освітньої програми - підготовка висококваліфікованих науковців у сфері науки та практики соціальної роботи на основі глибокого розуміння дискусійних питань соціального розвитку та ролі соціальної роботи у ньому; формування здатності розв’язувати комплексні задачі на основі здобуття досвіду наукового стажування високого рівня в міждисциплінарному середовищі.
Програмні результати навчання: РН01. Розв’язувати комплексні проблеми на основі системного наукового світогляду, загального кругозору; дотримуватися принципів академічної доброчесності та професійної етики. РН02. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові проблеми соціальної роботи. РНОЗ. Працювати у міжнародному контексті, включаючи участь у міжнародних професійних і наукових заходах; розуміти й продукувати іншомовні наукові тексти; спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово. РН04. Застосовувати концепції, історичні надбання та сучасні теоретичні і методологічні досягнення у сфері соціальної роботи. РН05. Застосовувати сучасні електронні інформаційні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності для моделювання процесів та прийняття оптимальних рішень у сфері соціальної роботи. РН06. Мати передові концептуальні та методологічні знання у сфері соціальної роботи та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень; критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. РН07. Будувати тлумачно-інтерпретаційні моделі для пояснення соціальних явищ і процесів, переосмислювати наявні та створювати нові знання та/або професійні практики у сфері соціальної роботи. РН08. Здатність здійснювати педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти. РН09. Здатність розв’язувати комплексні проблеми, застосовуючи теоретичні й методологічні засади організаційної, управлінської, експертної, контрольно-аналітичної, проектної, науководослідної діяльності у соціальній сфері на міждисциплінарному рівні і засадах здоров’єзбереження
Академічна мобільність: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.
Практика/стажування: Програма передбачає 3 кредити ЄКТС – педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доктор педагогічних наук, доцент Клос Лілія Євгенівна
Професійні профілі випускників: Науково-дослідні установи і вищі навчальні заклади – у якості науковця і викладача. Органи державної влади; служби соціальної допомоги, установи соціального обслуговування, державна служба зайнятості; сфера охорони здоров’я та надання соціальної допомоги: лікарняні та поліклінічні заклади; установи соціальної допомоги. Благодійна діяльність: соціальні проекти і програми у сфері нематеріального виробництва, у Благодійних фондах, товариствах, громадських організаціях. Діяльність професійних спілок; сфера юстиції і правосуддя (пенітенціарна система).
Інші особливості програми: Освітня складова освітньо-наукової програми охоплює широкий спектр інноваційних напрямків розвитку теорії і практики соціальної роботи, що сприяє актуалізації теоретико-прикладного підґрунтя здійснення наукового пошуку. Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта