Міжнародні економічні відносини

9.292.00.00 Міжнародні економічні відносини
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі міжнародні відносини за спеціальністю міжнародні економічні відносини
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, яких 2 роки освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 240 кредитів, яких 43 кредитів освітня складова
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОНП "МЕВ": програми вступного іспиту зі спеціальності 292 "МЕВ" охоплює теоретичні та методологічні засади з розвитку глобальної економіки, сучасних тенденцій та траєкторій розвитку.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах міжнародних економічних відносин та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики міжнародної економіки. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази міжнародних економічних відносин з акцентом на новітні тенденції розвитку світового господарства, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Програмні результати навчання: 1. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології. 2. Знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання. Критично оцінювати власні наукові розробки при впровадженні у навчальний процес. 3. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. 4. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. 5. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ.
Академічна мобільність: у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.е.н., проф. Пирог Ольга Володмирівна
Інші особливості програми: освітньо-наукова програма реалізується українською та англійською мовами