Прикладна математика

8.113.00.01 Прикладна математика
Кваліфікація: Магістр з прикладної математики
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Математика та статистика
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньо-професійної програми та захист кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах наукових досліджень в області «Прикладна математика» та зфокусована на умінні будувати та досліджувати складні математичні моделі (в тому числі і спеціалізовані) під час професійної діяльності, умінні розробляти та використовувати сучасні обчислювальні методи для дослідження таких моделей, а також створення та використання сучасних програмних продуктів, які використовують для збору та обробки інформації, в тому числі при наявності невизначеностей.
Програмні результати навчання: 1. Принципів, математичного апарату та методів аналітичного дослідження реальних систем та процесів, їх формального опису та побудови математичних та програмних моделей, методів статистичного моделювання та прогнозування. 2. Сучасних технологій проектування та методів розробки програмного забезпечення та прикладних програм для різних предметних галузей. 3. Теорії баз даних. 4. Теорії, технологій створення та адміністрування комп’ютерних мереж. 5. Інтернет-технологій та методів адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного вузла Інтернет, інтерактивних Web-сторінок. 6. Математичних та програмних засад і методів комп’ютерної графіки та мультимедійних технологій. 1. Принципів, математичного апарату та методів аналітичного дослідження реальних систем та процесів, їх формального опису та побудови математичних та програмних моделей, методів статистичного моделювання та прогнозування. 2. Сучасних технологій проектування та методів розробки програмного забезпечення та прикладних програм для різних предметних галузей. 3. Теорії баз даних. 4. Теорії, технологій створення та адміністрування комп’ютерних мереж. 5. Інтернет-технологій та методів адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного вузла Інтернет, інтерактивних Web-сторінок. 6. Математичних та програмних засад і методів комп’ютерної графіки та мультимедійних технологій. 1. Здатність використовувати та застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для формалізації задачі, розроблення математичної моделі процесу і розв’язання якісних та кількісних задач. 2. Здатність розробляти об’єктно-орієнтовані моделі предметних галузей за допомогою мов об’єктно-орієнтованого моделювання. 3. Використовуючи сучасні технології програмування, вміти розробляти програмні комплекси для ЕОМ на базі мов програмування високого рівня, які реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних проблем. 4. Володіння Інтернет-технологіями і методами адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного вузла Інтернет, інтерактивних Web-сторінок. 5. Здатність до проектування інформаційних систем, баз даних та систем керування ними. 6. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних. 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 8. Здатність використовувати сучасні мультимедійні технології унаочнення результатів досліджень.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор, д.ф.-м. н. Костробій Петро Петрович, тел. +38 (067) 679-21-86, ел. пошта: Petro.Kostrobi@gmail.com
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня