Промислова безпека і охорона праці

8.263.00.01 Промислова безпека і охорона праці
Кваліфікація: Магістр з цивільної безпеки за спеціалізацією «Промислова безпека і охорона праці»
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 4 місяців
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Особливі умови вступу: Частина курсів може викладатися англійською мовою
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання атестаційного іспиту та захист магістерської кваліфікаційної роботи..
Характеристика освітньої програми: Базується на загальновідомих наукових результатах. Теоретичним змістом предметної області є поняття, правові норми, вимоги і правила, а також комплекс організаційних, технічних і спеціальних заходів і засобів, спрямованих на створення стратегій розвитку у сфері промислової безпеки, аудиту охорони праці, попередження надзвичайних ситуацій та зміни виробничих умов на підставі отриманих даних.
Програмні результати навчання: РН01Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки. РН02. Ефективно управляти складними робочими процесами у сфері цивільної безпеки, у тому числі непередбачуваними та такими, що потребують нових стратегічних підходів, об’єктивно оцінювати результати діяльності персоналу та колективу. РН03. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язування теоретичних та/або практичних задач і проблем у сфері цивільної безпеки. РН04. Розробляти і реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових аспектів. РН05. Розробляти та реалізувати ефективні заходи, спрямовані на регулювання та забезпечення цивільної безпеки. РН06. Визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, нещасного випадку на виробництві та оцінити можливі наслідки та ризики. РН07. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізовану програмне забезпечення під час розв’язування практичних та/або наукових задач. РН08. Здійснювати техніко-економічні розрахунки заходів у сфері професійної діяльності. РН09. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. РН10. Доносити професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців та широкого загалу, володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять. РН11. Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих ситуаціях за наявності неповної або обмеженої інформації, оцінювати ризики, здійснювати відповідні дослідження. РН12. Визначати показники та характеристики продукції, процесів, послуг щодо їх відповідності вимогам стандартів під час розв’язування практичних та/або наукових задач. РН13. Оцінити відповідність правових, організаційних, технічних заходів по забезпеченню техногенної безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під час професійної діяльності. РН14. Здійснювати прогнозування, оцінка ризику під час професійної діяльності та можливості відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події. РН15. Аналізувати та оцінити стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України, а також вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів
Практика/стажування: Науково-дослідна практика ; Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кіт Юрій Володимирович тел. 067 35 33 041 e-mail :Yurii.V.Kit@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: «Інженер з охорони праці», код КП 2149.2; «Інженер з профілактичних робіт», код КП 2149.2; «Інженер з техногенно-екологічної безпеки», код КП 2149.2; «Експерт з умов праці», код КП 2412.2; «Науковий співробітник (галузь інженерної справи)», код КП 2149.1
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Частина курсів може викладатися англійською мовою