Транспортні технології (за видами)

9.275.00.00 Транспортні технології (за видами)
Кваліфікація: доктор філософії в галузі Транспорт за спеціальністю Транспортні технології (за видами)
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки (освітня складова – 2 роки)
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: Освітня складова – 43 кредити ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: Визначаються у Правилах прийому до аспірантури у кожному поточному році вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта
Характеристика освітньої програми: Освітня програма грунтується на наукових дослідженнях транспортних технологій, прогнозування розвитку транспортних систем, особливостей управління транспортними потоками та безпекою руху і спрямовує здобувача на розв’язання актуальних наукових та науково-прикладних задач і проблем у галузі транспорту
Програмні результати навчання: Технічні, технологічні, аналітичні, дослідні Технічні, технологічні, аналітичні, дослідні Щодо синтезу: – визначити і сформулювати проблеми, які стосуються сфери транспортних технологій; – знаходити рішення наукових та науково-прикладних задач і проблем у галузі транспорту; – розробити методи транспортних досліджень та прогнозування; – створювати моделі функціонування транспортних систем та технологій. Щодо оцінювання знань: – оцінити існуючі та розробити прогресивні методи дослідження у транспортних системах; – моделювати транспортні процеси і системи та середовище руху; – формулювати наукові гіпотези, знаходити оптимальні (раціональні) наукові та науково-прикладні рішення серед альтернативних варіантів транспортних систем і технологій.
Академічна мобільність: Можливість проходити навчання та стажування в українських та закордонних закладах вищої освіти
Керівник освітньої програми, контактна особа: кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Ройко Юрій Ярославович
Доступ до подальшого навчання: Виконання наукової програми четвертого (наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти доктор наук