Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

9.291.00.00 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Кваліфікація: Доктор філософії зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості освітньо-наукової програми (ОНП). Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків).
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Програма спрямована на актуальні проблеми та інновації розвитку спеціальності, в межах якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.
Програмні результати навчання: Знання: Здатність продемонструвати знання сучасних концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; Здатність продемонструвати знання теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; Знання основ менеджменту та управління науковими проектами, знання іноземних мов, необхідні для представлення наукових результатів та ведення фахового наукового діалогу; Знання сутності організації освітнього процесу, сучасних підходів до планування, організації та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Уміння: Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу систем глобального та регіонального рівня, характерних обраній сфері наукових досліджень; Досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних системах міжнародних відносин; Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної області наукових досліджень; Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; Ефективно працювати як індивідуально, так і у команді; Самостійно виконувати дослідження та застосовувати дослідницькі навички у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій при дослідженні міжнародних відносин та світової політики; Вести наукові дискусії українською та іноземними мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень, проводити навчальні заняття Комунікація: Уміння ефективно спілкуватись на професійному та громадському рівнях рідною та іноземними мовами; Уміння чітко та ефективно презентувати результати дослідження (у тому числі іноземною мовою) та обговорювати отримані результати, здійснювати трансфер набутих знань. Автономія і відповідальність: Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти; Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУЛП та ЗВО України. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУЛП та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор політичних наук, професор Луцишин Галина Іванівна
Професійні профілі випускників: науково-педагогічна діяльність; - дослідницька діяльність.
Інші особливості програми: Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін у сфері міжнародних відносин та світової політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, а також комерціалізації результатів дослідницької діяльності та практичного їх упровадження. Спрямована на вивчення сучасних проблем міжнародних відносин та світової політики, теорію та методологію наукових досліджень, актуальні питання міжнародної безпеки, транскордонну співпрацю, інформаційно-аналітичну діяльність у міжнародних відносинах. Ключові слова: міжнародні відносини, світова політика, міжнародні системи, зовнішня політика та регіональні дослідження, транскордонна співпраця, міжнародні комунікації.