Історія та археологія

9.032.00.00 Історія та археологія
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю "Історія та археологія"
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Гуманітарні науки
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості освітньо-наукової програми (ОНП). Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП. Ці програми оприлюднюються на веб-сайті університету за три тижні до початку вступної кампанії, щорічно переглядаються і за потреби оновлюються. Це здійснюється централізовано за наказом ректора перед вступною компанією Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора. До складу цих комісій включають кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання ОНП підготовки докторів філософії. До складу цих комісій можуть бути залучені представники наукових установ, з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми, або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною ОНП, узгодженою між Університетом і науковою установою.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків)
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можливе подальше наукове та професійне зростання. Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової роботи в галузі історії та археології.
Програмні результати навчання: Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області історії та археології; Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; Здатність продемонструвати розуміння впливу історичних процесів та етнокультурних процесів в археології в суспільному і соціальному контексті. Здатність продемонструвати знання нормативно-правової бази визначеної вітчизняним та міжнародним законодавством з історії та археології; Здатність продемонструвати методику пошуку та опрацювання різнотипних історичних джерел, фахової історичної та археологічної літератури; Володіння достатніми знаннями в галузях, пов’язаних з історією та археологією, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в історичній та археологічній сферах та визначати ключові тенденції розвитку. Здатність здійснювати пошук, аналізувати, порівнювати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; Уміння написати наукову роботу-дослідження, розуміння послідовності роботи по підготовці наукового дослідження; Уміння адаптувати результати наукових досліджень під час написання дисертації; Вміння працювати в архівних установах із різнотипними писемними історичними документами; Вміти використовувати професійно-профільовані знання в галузі історії та археології для обробки результатів досліджень; Вміти оцінювати значення історичних подій, археологічних знахідок. Уміння класифікувати, здійснювати атрибуцію, систематизувати, інтерпретувати викопні артефакти, верифікувати нерухомі археологічні пам’ятки. Вміти здійснювати історично-суспільне обґрунтування інноваційних проектів. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях; Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України; У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів/
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: проф. Шеломенцев-Терський С.В.