Роботомеханічні системи та комплекси

8.131.00.01 Роботомеханічні системи та комплекси
Кваліфікація: Магістр з машин і технологій паковання
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Механічна інженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: - дослідницькі; - проектні; - технічні; - технологічні; - контрольні; - прогностичні; - аналітичні; - організаційні. - дослідницькі; - проектні; - технічні; - технологічні; - контрольні; - прогностичні; - аналітичні; - організаційні. - виконувати пошук, систематизацію та аналіз сучасної науково-технічної інформації та обґрунтовувати технічні рішення; - використовувати сучасні інженерні методики розрахунку, аналітичні та числові методи моделювання та аналізу; - обґрунтовувати вибір методик проведення та методів обробки результатів експериментальних досліджень; - оцінювати вплив технічних та організаційних факторів на ефективність і продуктивність процесу пакування та розробляти заходи по вдосконаленню якості сервісного обслуговування, ремонту та експлуатації автоматизованого пакувального обладнання у виробничих умовах; - оцінювати та зводити до мінімуму можливий шкідливий вплив на довкілля техногенних факторів, властивих виробництву конкретного виду упаковки чи експлуатації автоматизованого пакувального обладнання; - оцінювати та підвищувати рівень викладання та якість організації теоретичних і практичних занять із профільних дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах та установах професійно-технічного навчання та безпосередньо на виробництві.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня