Публічне управління та адміністрування

9.281.00.00 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Публічне управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Навчальний процес базується на активному навчанні, передусім на індивідуальному масштабному дослідницькому проекті, який контролюється, надаючи певну відповідальність досліднику на початковому етапі щодо вибору методів дослідження, предмету та організації часу. На початку тісне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег із наукової групи, включаючи постдокторів, більш досвідчених аспірантів. Лекційні курси, семінари, консультації, самопідготовка, проектна робота та індивідуальні консультації. Зазвичай форма навчання за програмою є денною, та можливо поєднати заочне та вечірнє навчання з роботою.
Характеристика освітньої програми: Метою програми є підготовка висококваліфікованих науковців у сфері науки та практики публічного управління та адміністрування, підтримка докторантів у виконанні ними оригінальних наукових досліджень, що направлені на отримання нових наукових знань їхньої апробації та практичного впровадження, підготовки та захисту дисертації. Предметна область (галузь знань, спеціальність): Галузь знань 28 «Управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Орієнтація освітньої програми: Орієнтація наукових досліджень на розроблення нових теоретико-методологічної та методико-прикладної бази публічного управління та адміністрування та практичних рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері управління та адміністрування.
Програмні результати навчання: 1. Здатність описувати, аналізувати та пояснювати історичні, філософські та інституційні засади публічного адміністрування. 2. Здатність обирати і застосовувати дієві механізми адміністрування з метою створення умов для соціально-економічного розвитку держави і суспільства. 3. Здатність продемонструвати методи системного аналізу та моделювання, а також особливості їх застосування у сфері публічного управління. 4. Здатність оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави. 5. Здатність ідентифікувати напрями реструктуризації бізнесу на мікрорівні в основних галузях економіки ЄС в умовах поглиблення регіональної інтеграції. 6. Здатність аналізувати стан і динаміку діяльності конкурентів в міжнародному масштабі. 7. Здатність аналізувати та синтезувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави. 1. Здатність описувати, аналізувати та пояснювати історичні, філософські та інституційні засади публічного адміністрування. 2. Здатність обирати і застосовувати дієві механізми адміністрування з метою створення умов для соціально-економічного розвитку держави і суспільства. 3. Здатність продемонструвати методи системного аналізу та моделювання, а також особливості їх застосування у сфері публічного управління. 4. Здатність оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави. 5. Здатність ідентифікувати напрями реструктуризації бізнесу на мікрорівні в основних галузях економіки ЄС в умовах поглиблення регіональної інтеграції. 6. Здатність аналізувати стан і динаміку діяльності конкурентів в міжнародному масштабі. 7. Здатність аналізувати та синтезувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави. 1. Глибокі обґрунтовані знання основних механізмів, моделей, систем, концепцій, методологій публічного управління та адміністрування. 2. Дослідницькі здатності в сфері публічного управління та адміністрування. 3. Індивідуальне дослідження. Здатність самостійно аналізувати наукові дослідження у сфері управління та адміністрування і суміжних науках та на основі отриманих результатів робити висновки та придатні до публікації та які мають практичну користь у сфері дослідження. 4. Здатності аналізу даних. Концептуалізація, проектування, застосування та оцінювання предметного проекту дослідження. 5. Здатності до критики та оцінювання. Інтерпретувати результати наукових досліджень. 6. Міжособистісні фахові компетентності. Здатність до формування колективу та забезпечення його ефективного функціонування, з використанням неформальних методів управління в публічному адмініструванні.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Карковська Вероніка Ярославівна – д.н.держ.упр., доц., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту
Доступ до подальшого навчання: Виконання наукової програми четвертого (наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти доктор наук.